Stor motstand mot vindparker

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 16.01.2018 kl. 12.12.

Den Norske Turistforening skriver i kveld følgende på sin Facebookside:

Vindturbiner rundt hytteveggene? 😫 Sjekk kartet for å se hvilke DNT-hytter som står i fare for å få vindturbiner i sin umiddelbare nærhet.

💚🌳 Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ikke avsettes til fremtidig vindkraftutbygging på land! Signer oppropet du også: www.bevarkystogfjell.no

I posten lenker DNT til nettmagasinet Harvest.

Mette Øinæs Habberstad er kommunikasjonssjef i DNT.

- DNT har mer enn 300.000 medlemmer. I hvilken grad har dere støtte blant medlemmene i denne saken?

- Det er en stor bekymring blant våre foreninger og medlemmer for at verdifulle naturområder skal forsvinne, forteller Mette Øinæs Habberstad til enerWE. Våre medlemmer er opptatt av både klima og natur, og når det gjelder urørte naturområder er et stort flertall skeptiske til vindkraftutbygging.

Tord Lien er regionsdirektør i NHO Trøndelag. Han minner enerWE sine lesere om at den største trusselen mot kvaliteten i de fleste norske naturområdene er klimaendringene.

- Det må alle som er glade i å være ute i naturen ta inn over seg, sier han til enerWE. Så er det myndighetenes oppgave å legge til rette for økt produksjon av fornybar kraft, til nytte både for klima, arbeidsplasser og inntekter, men også å balansere hensynet til naturmangfold, andre næringer og friluftslivet.

Han trekker også frem det at vindparker kan fremme friluftsaktivitet.

- Her i Trøndelag er det flere eksempler på økt friluftsaktivitet etter vindkraftutbygging, sier Tord Lien.

Mette Øinæs Habberstad er enig i at friluftsaktiviteten har økt etter utbygging i Trøndelag, og at ingenting er bedre enn at folk går på tur.

- Men det er ikke mangel på veier i Norge som er problemet. I noen områder er det en god ide å ha tilrettelagte turveier der man også kan ferdes på hjul, men vi trenger ikke bygge ned store verdifulle naturområder med vindkraftanlegg for å få til det. I disse områdene må vi ta vare på den urørte naturen, med de kvalitetene den har.

Andreas Thon Aasheim er seniorrådgiver i NORWEA, en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Han reagerer på facebookposten til DNT.

— DNT vet godt at kartet de viser til er analyseområder, og langt fra det som skal bli det endelige resultatet, sier han til enerWE. Hele poenget med den nasjonale rammen er å finne de mest egnede områdene for vindkraft, herunder også målt i negative konsekvenser.

Han fortsetter.

- Hvis DNT oppriktig mener at vi kan begrense klimaendringene til noe mindre enn katastrofale uten mer fornybar energi, er de helt i utakt med det som kan krype og gå av verdens klimaforskere. Og hvis DNT mener at halvsannheter ala "faktaene" som ramses opp i oppropet er veien å gå for en konstruktiv debatt om hvor vindkraft er akseptabelt, vel, dem om det.

Aasheim mener det mest fornuftige er å stole på arbeidet NVE og andre parter legger ned i den nasjonale rammen.

- Som Aasheim i NORWEA sier, viser kartet analyseområder, og Harvest har lagt inn DNTs hytter i det samme kartet for å gi medlemmer og turgåere en større forståelse av hva resultatene av analysen kan innebære, svarer Mette Øinæs Habberstad. DNT er ikke imot at det utarbeides en nasjonal ramme for vindkraft. Vi støtter en mer helhetlig planlegging av utbyggingen av vindkraft. Men skal rammen bli et godt redskap for å skjerme verdifulle natur- og friluftslivsområder, må kunnskapsgrunnlaget om disse områdene styrkes og de viktigste områdene må ekskluderes fra å være aktuelle vindkraftområder.

Mette Øinæs Habberstad understreker at verden har to store utfordringer: Klima og naturmangfold.

- Begge må løses samtidig. Produksjonen av fornybar energi må økes, men da må man samtidig ta sterke hensyn til natur og friluftsliv. DNT jobber for å legge til rette for at flere skal få gode naturopplevelser, og den norske naturen er grunnlaget for å kunne drive med friluftsliv. Bygging av vindkraftanlegg krever varige inngrep som gir store sår i naturen og forandrer landskapet for alltid. Derfor vil vi ha strengere begrensninger for hvor det kan bygges vindkraftanlegg.

Hun fortsetter.

- Det er mange vindkraftprosjekter vi ikke går imot. Det som er viktig for oss er at hensynet til natur og friluftsliv tillegges større vekt, slik at ikke de mest verdifulle naturområdene våre går tapt som konsekvens av kraftutbyggingen. De av våre foreninger som har fulgt med på søknadene og fylkesplanene, har prioritert hvor de mener de mest verdifulle natur og friluftslivsområdene har vært, og akseptert vindkraft i noen områder. Det er de søknadene som anses som de mest uheldige som vi har arbeidet imot. Vi har savnet utredning av mulighetene for vindkraft i områder der det allerede har vært inngrep.

Også Einar Wilhelmsen i ZERO reagerer på utspill som DNT har hatt den siste tiden.

Helene Ødven er daglig leder i Bergen og Hordaland turlag.

– Turlaget og Den Norske Turistforening deler bekymringen for at kablene som eksporterer strøm bidrar til høyere pris. Dermed blir det et press for å bygge ut mer vindkraft og vannkraft i norsk natur, sier hun til NRK.

- Ja, jeg syns det er rart at Bergen og Hordaland Turlag nå går ut i media og sier de er imot eksport av strøm til utlandet, og at de vil ha lav strømspris, sier Einar Wilhelmsen til enerWE. Lav strømpris gir dårligere kår for ENØK, gjør solenergi mindre interessant, og gjør fjernvarme mindre konkurransedyktig.

Mette Øinæs Habberstad er kommunikasjonssjef i DNT. Hun skriver i en e-post til enerWE at DNT nasjonalt ikke har tatt stilling til spørsmålet om nye utenlandskabler, men bedt om at konsekvensene for naturen må utredes dersom det skal bygges flere.

Powered by Labrador CMS