OED: - Forutsetter at NVE følger med på kontrollert velting

Vil ikke akseptere forsøpling fra vindturbiner som fjernes med «kontrollert velting».

Publisert

Denne uken svarte olje- og energiminister Tina Bru på et skriftlig spørsmål levert av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti (SV) knyttet til forsøpling som finner sted når en vindturbin skal avvikles ved hjelp av «kontrollert velting».

Bakgrunnen for spørsmålet fra Haltbrekken var utskiftingen av vindturbiner på Hundhammerfjellet i Nærøysund kommune med denne fremgangsmåten.

Flere år etter at man tok ned møllene på Ytre Vikna finner turgåere fortsatt avfall fra møllene i terrenget.

Lars Haltbrekken, SV

- Flere år etter at man tok ned møllene på Ytre Vikna finner turgåere fortsatt avfall fra møllene i terrenget. Det kan derfor være grunn til å se nærmere på opprydningsarbeidet som gjøres, skriver Haltbrekken i sitt spørsmål til ministeren.

Han ba derfor Bru redegjøre for erfaringene med kontrollert velting når det kommer til blant annet miljøskade og gjenvinning - sammenlignet med andre metoder for fjerning av turbinene.

Ifølge Haltbrekken står det følgende i søknaden om å ta ned turbinene fra Nord Trøndelag Everk datert 3. desember 2018;

«Det er en forholdsvis stor oppryddingsjobb i etterkant av veltingen. (...) Så mye som mulig av gjenvinnbart materiale gjenvinnes. Det meste av dette er stål, samt noe kobber og aluminium. Spesialavfall som olje, kjølevæske, glassfiber mv behandles i henhold til gjeldende lover og regler. Det meste av stålet deles i håndterbare størrelser og fraktes til gjennvinningsanlegg. Stålbiter samles med magnet når grovsorteringen er ferdig. Glassfiberbiter og andre små biter etter veltingen ryddes vekk for hånd slik at nedslagsfeltet skal være fritt for turbinrester.»

To tillatelser til «kontrollert velting»

I sitt svar fra Olje- og energidepartementet skriver Tina Bru at det i to tilfeller er gitt godkjennelse av kontrollert velting av turbiner etter energiloven, og veltingen av sju ScanWind turbiner på Hundhammerfjellet var altså én av disse.

- Tillatelsen ble gitt med klare forutsetninger om gjenvinning av materialer og begrensning av terrengskader og forurensning. NVE var på vedtakstidspunktet ikke kjent med at rivningsmetoden tidligere har medført vesentlig forurensning av omkringliggende terreng. NVE har også gitt tillatelse til kontrollert velting av turbiner på Valsneset vindkraftverk. Dette vedtaket ble fattet på samme grunnlag som i Hundhammerfjellet, skriver Bru i sitt svar.

Bru skriver videre at NVE er kjent med erfaringene fra Hundhamarfjellet, som tilsier at velting av turbiner kan gi større forurensing for omgivelsene enn det etaten fikk forståelsen av ved fremlegging av de to søknadene.

Jeg kan forsikre representanten om at NVE følger opp oppryddingsarbeidet på Hundhammerfjellet og Valsneset i samsvar med forutsetningene og de vilkår som er fastsatt.

Tina Bru

- Jeg kan forsikre representanten om at NVE følger opp oppryddingsarbeidet på Hundhammerfjellet og Valsneset i samsvar med forutsetningene og de vilkår som er fastsatt. Erfaringene fra dette oppryddingsarbeidet tas med ved behandlingen av fremtidige søknader om riving av turbiner, skriver Bru.

Og olje- og energiministeren understreker at det forutsettes at forsøpling knyttet til slik riving ikke vil aksepteres.

- Jeg legger til grunn at NVE heretter ikke vil tillate denne formen for riving før en i tilfelle har forsikringer og garantier om at slik forurensing ikke vil skje, avslutter Bru.