- Norge har bygget vindkraft på feil steder

Kun fem konsesjoner tilfredsstiller alle kravene som WWF stiller til vindkraften.

Publisert

Verdens naturfond (WWF) har fått Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) til å utarbeide en rapport om de norske vindkraftverkene. Det har de gjort med utgangspunkt i organisasjonens krav til hvor vindkraft ikke bør bygges:

  1. Dersom det reduserer mengden av inngrepsfri natur (områder lokalisert mer enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep)
  2. Dersom det forringer: verneområder, naturtyper av nasjonal verdi (A), utvalgte naturtyper, truede naturtyper, nasjonalt viktige friluftsområder samt utvalgte kulturlandskap
  3. Dersom det skaper oppstykking av viktige leveområder eller trekkområder for ansvarsarter eller truede og prioriterte arter
  4. Dersom reduksjon av karbonutslipp som følge av bygging av vindkraftutbyggingen er liten i forhold til tapet av karbonlager og lagring

Ifølge rapporten er det bare fem av de landbaserte konsesjonene som oppfylte alle kriteriene.

  • Dalbygda
  • Songkjølen og Engerfjellet
  • Midtfjellet
  • Ånstadblåheia
  • Ytre Vikna

Nå må Stortinget stramme inn konsesjonssystemet for vindkraft

Karoline Andaur

– Nå må Stortinget stramme inn konsesjonssystemet for vindkraft, slik at vi unngår flere utbygginger som går ut over urørt natur og truede arter, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF i en pressemelding.

Rapporten konkluderer også med at 28 av 101 konsesjoner er gitt i inngrepsfri natur, og at over 70 prosent av konsesjonene rammer truede arter.

WWF er likevel klare på at det er nødvendig å bygge ut fornybar energi, og at vindkraft er en av de fornybare energikildene det trengs mer av.

Klimautslippene må ned. Derfor kan vi ikke slutte å bygge fornybar energi.

Karoline Andaur

– Klimautslippene må ned. Derfor kan vi ikke slutte å bygge fornybar energi. Men vi kan, og må, slutte å gjøre det i den mest verdifulle naturen vi har. Vi bør heller venne oss til tanken på å se vindkraftverk langs for eksempel motorveier, og på plasser der naturverdiene allerede er forringet, sier Andaur.

Her kan du laste ned og lese rapporten.