Kommentar av Øyvind Isachsen, Adm. dir. NORWEA

Foto: NORWEA
Foto: NORWEA

Vannkraft gjør ikke vindkraft overflødig

Tallene er også gjengitt i senere saker på NRK – men stemmer det virkelig?

Leif Lia forsøker på NRK Kveldsnytt å fremstille det som om vi kan trylle frem 30 TWh vannkraft ved å skru på skattesystemet, og dermed gjøre vindkraften overflødig.

Til høsten skal Sanderudutvalget presentere sin rapport om beskatningen av kraftsektoren. Vi i NORWEA støtter en endring i skattesystemet for vannkraft, ved at grunnrenteskatten kun treffer reell superprofitt. Slik kan flere samfunnsøkonomiske investeringer finne sted. Problemet her ligger i at Lia overdriver tallene, og forutsetter at utvidelser av vannkraft er problemfritt. Spør Naturvernforbundet om det.

Vi må først og fremst skille bekk og elv: Rene opprustninger av vannkraftverk er en flott måte å skaffe ren kraft på, men potensialet er svært, svært begrenset. NVE estimerer at det realistiske potensialet for slike prosjekter er på 1-2 TWh. I energimeldingen ble det teknisk-økonomiske potensialet for opprustninger og utvidelser av vannkraftverk anslått til 6 TWh. Energi Norge, vannkraftens interesseorganisasjon, mener at potensialet for opprusting er på 5 TWh - gitt endringer i skattesystemet.

Svært begrenset vannkraftpotensiale

Det er langt fra 5 TWh til 20-30 TWh. Det Lia baserer seg på, er samlebegrepet «oppgraderinger». Det er en salig blanding av nye kraftverk, nye dammer, økt regulering av vassdrag og ikke minst: Bytte av gamle komponenter. Eksempelet Hemsil 2 er godt: De to 40 år gamle turbinene ble byttet ut, og slukeevnen ble økt. Samlet gav prosjektet en produksjonsøkning på 34 GWh, tilsvarende 7 %. Tilsvarende produksjonen fra to vindturbiner.

Det er vårt håp at et bedret skattesystem for vannkraft vil utløse flere samfunnsøkonomiske vannkraftprosjekter, men faktum er at potensialet er svært begrenset.

Debatten bør baseres på fakta

Debatten om alternativer til vind bør baseres på fakta, og her bør vi ha tillit til vurderingene fagdirektoratet NVE gjør. En samlet kraftbransje og myndigheter bør jobbe sammen for å realisere mer ren kraft, både fra vind og fra vann. Norsk vindkraft betaler akkurat den samme skattesatsen som alt annet næringsliv i Norge, med unntak av petroleums- og vannkraftbransjen. Grunnen til det er enkel: De to sistnevnte utnytter en sterkt begrenset naturressurs, og det er naturlig at superprofitten tilfaller samfunnet.

Vindkraft er ikke en begrenset naturressurs på samme måten som et større vassdrag er. Vindkraft kan lokaliseres flere steder, har tidsbegrensede konsesjoner motsatt dels evigvarende tilgang til inntekter fra et permanent oppdemmet "dalføre". Vindressursen er knapp på samme måte som areal er knapt, vi kan ikke havne der at vi beskatter enkeltnæringer bare fordi de tar plass.

Konklusjonen er enkel og grei: Vi støtter vannkraftbransjens ønske om endringer i skattesystemet, slik at flere, gode vannkraftprosjekter kan realiseres. Samtidig er norsk vindkraft nå er Europas billigste, nye kraftform. Det ville være meningsløst å skatte i hjel vindkraften, akkurat som det er meningsløst å skatte i hjel gode vannkraftprosjekter. Og for ordens skyld: Siden 2012 har økt produksjon fra opprusting/utvidelse-prosjekter blitt subsidiert, på lik linje med vindkraft. Det har ikke utløst en storstilt oppgradering av våre aldrende kraftverk.

Øyvind Isachsen

Administrerende Direktør

NORWEA