Øverst fra v: Bjørn Arild Gram (Kommunenes Sentralforbund), Kjersti Aastad (NHO Reiseliv) og Knut Kroepelien (Energi Norge).
Øverst fra v: Bjørn Arild Gram (Kommunenes Sentralforbund), Kjersti Aastad (NHO Reiseliv) og Knut Kroepelien (Energi Norge).

Vindkrafthøring: Mange ønsker mer kommunal involvering

Energi- og miljøkomiteen hørte 38 partsinnlegg i høring om vindkraft på land.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag denne uken var Energi- og miljøkomiteen samlet på Stortinget for å avholde en digital høring om Stortingsmelding 28 - «Vindkraft på land».

I høringsmøtet var aktørene som hadde innspill til meldingen delt i bolker på seks og seks innspill. Blant temaene som gikk igjen i høringsuttalelsene, var lokal og regional innflytelse på beslutninger om vindkraftutbygging og hvordan inntektene fra dette bør fordeles.

Politisk rådgiver Kjersti Aastad i NHO reiseliv tok til orde for at det lokale perspektivet får større plass i vindkraftsaker.

Det er lokalt man best kan fatte disse beslutningene, derfor må også lokaldemokratiet inkluderes

Kjersti Aastad

- Det er lokalt man best kan fatte disse beslutningene, derfor må også lokaldemokratiet inkluderes, og høres på nytt dersom det skjer endringer, uttalte hun til Energi- og miljøkomiteen.

Styreleder Bjørn Arild Gram i Kommunenes Sentralforbund tok også til orde for lokaldemokratiet. Og løftet frem følgende problemstillinger;

- Kommunene er ikke part i sakene om inngåelse av avtaler for bruk av areal av stor interesse, kommunene kommer for sent inn i prosessene, kommunenes og fylkeskommunenes rolle er uklar, spilte han inn.

Uenighet om lovgivning

I denne problemstillingen kommer også debatten om hvilke lover som skal regulere vindkraften. I dag er det i første rekke energilovgivningen som regulerer dette, men i høringsrunden kom det frem at enkelte mener Plan- og bygningsloven i større grad bør benyttes - for å sikre kommunene mer innflytelse.

Men blant de som snakket mot å bruke andre lover enn Energilovene, var administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge - selv om Energi Norge understreker at kommunene bør involveres tidligere.

Vindkraftsaker bør behandles under energiloven fordi det henger sammen med nasjonale energisystemer.

Knut Kroepelien

- Vi er ikke enige i de som mener dette bare er et lokalt eller regionalt anliggende, men vindkraftsaker bør behandles under energiloven fordi det henger sammen med nasjonale energisystemer.

Den statlige fornybar-giganten Statkraft understreket i sin høringsuttalelse at det er viktig at Norge klarer å finne gode kompromisser i vindkraftsaken. Visepresident for politikk, eierskap og klima i Statkraft, Julie Wedege, understreket overfor politikerne i Energi- og miljøkomiteen at Statkraft ønsker at lokale hensyn og miljø skal balanseres godt mot samfunnets behov.

- Statkraft håper at de foreslåtte endringene i konsesjonssystemet kan føre til en bedre involvering av lokale hensyn og mer åpenhet. På den måten kan utbygging av vindkraft bli mindre konfliktfylt enn vi har opplevd de siste årene og det mener vi er nødvendig for videre vindkraftutbygging og det norske energisystemet, sa hun på videooverføringen av Statkrafts høringsuttalelse.

Powered by Labrador CMS