Foto: Statnett/Steffan Scherrer Løssfelt
Foto: Statnett/Steffan Scherrer Løssfelt

Statnett vil oppgradere strømnettet i Bærum og Oslo vest

- Fra midten av 2020-tallet, på en veldig kald vinterdag, vil vi risikere at noen mister strømmen hvis vi får en feil i nettet.

Statnett forteller i en pressemelding at søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjon med en ny forbindelse.

- Ved å fornye forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad sikrer Statnett, både på kort og lang sikt, trygg strømforsyning til Stor-Oslo. Dette område er et underskuddsområde på kraft. Vi er derfor avhengig av å få transportert strøm til hovedstadsregionen fra andre deler av landet. Det krever et robust transmisjonsnett, sier prosjektleder Siri Revelsby i Statnett.

Statnett mener det er helt nødvendig å oppgradere dagens forbindelse for å dekke fremtidig behov.

- Fra midten av 2020-tallet, på en veldig kald vinterdag, vil vi risikere at noen mister strømmen hvis vi får en feil i nettet. Fra midten av 2030-tallet, vil dette kunne skje selv om det ikke er en feil. I tillegg nærmer dagens luftledning seg normal teknisk levealder. Med bakgrunn i dette søker vi om å fornye forbindelsen, sier Revelsby.

Statnett forteller at de søker om konsesjon på to ulike tekniske løsninger mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo:

  1. Ny luftledning
  2. Kabel i grøft

Førstnevnte vil i all hovedsak gjenbruke dagens luftledningstrasé. Da må dagens luftledning fjernes samtidig som den nye settes opp. Det forventes at det vil gi en kostnad på omlag 240 til 320 millioner kroner.

Det andre alternativet er å grave ned kablene. Det blir imidlertid markant dyrere, med en prislapp på mellom 1120 og 1370 millioner kroner. Altså omtrent 1,1 til 1,4 milliarder kroner.

- Statnett har besluttet å søke konsesjon på begge alternativene. Dette for å gjøre det mulig for interessenter å realisere gevinster fra kabling på hele eller deler av strekningen innenfor rammene av stortingsmeldingen "Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet", sier Revelsby.

Forbindelsen Hamang- Smestad består av to delstrekninger: Hamang til Bærum transformatorstasjon og Bærum til Smestad transformatorstasjon.

  • På delstrekningen Hamang-Bærum søker Statnett luftledning som prioritet 1 og kabel i grøft som prioritet 2.
  • For delstrekningen Bærum-Smestad søker Statnett luftledning som prioritet 1 fra Bærum til oversiden av Montebello T-banestasjon med overgang til kabel inn til Smestad stasjon. Som prioritet 2 søker Statnett kabel i grøft fra Bærum til Hagabråten og derfra tunnel inn til Smestad.

- Statnett søker konsesjon på begge strekninger da vi mener det er hensiktsmessig og riktig med en samlet konsesjonsprosess og gjennomføring av forbindelsen, selv om vi har noe bedre tid på gjennomføring av Bærum-Smestad med tanke på å sikre strømforsyningen, sier Revelsby.

- Det er mulig å kable en delstrekning med utgangspunkt i en av transformatorstasjonene. Hvorvidt dette er aktuelt vil den videre konsesjonsprosessen avdekke.

Forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad inngår i Nettplan Stor-Oslo, en overordnet plan som består av rundt 30 ulike tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning til Oslo og Akershus.

Strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Fortsatt befolkningsvekst og elektrifisering av stadig nye områder gjør at strømforbruket forventes å øke. Dagens transmisjonsnett (hovedstrømnett) har for lav kapasitet til å tåle dette.

Det er slik at en stor andel av strømforbruket i Stor-Oslo går til oppvarming. Transmisjonsnettet må derfor dimensjoneres for å kunne levere strøm til alle som trenger det på de kaldeste vinterdagene, når strømforbruket er på sitt høyeste.