Statnett vil bygge ny 131 km lang kraftkabel i Finnmark

Nettet til Øst-Finnmark har mindre ledig kapasitet enn forventet, og strømforbruket øker mer enn tidligere antatt.

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at de søker NVE om konsesjon for å få bygge og drifte en ny 420kV kraftledning fra Skaidi i Hammerfest kommune til ny transformatorstasjon i Adamsfjorddalen i Lebesby kommune.

Den nye kraftledningen vil legge til rette for elektrifisering og fremtidig vekst for næringsliv og befolkning i Finnmark.

- Å være i gang med konsesjonsprosessen i prosjektet Skaidi-Lebesby er en viktig milepæl for å bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i sentralnettet i Finnmark. Den nye ledningen vil bidra til at økt spenningsnivå på 420 kV blir tilgjengelig videre østover i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for videre næringsutvikling i Finnmark og sørge for en sikker strømforsyning til regionen fremover. Elektrifisering er et viktig bidrag til det grønne skiftet og for å nå klimamålene, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Statnett søker om ny luftledning på hele strekningen Skaidi-Lebesby som ved senere nettutvikling kan kobles til Lakselv transformatorstasjon. Traséen går dermed via Lakselv og ikke som sjøkabel over Porsangerfjorden. Omsøkte trasé for 420 kV er på ca. 131 kilometer og er planlagt å gå i parallell med eksisterende 132 kV langs nesten hele traseen. Ny Lebesby transformatorstasjon i Adamsfjordalen erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon ved Adamselv kraftstasjon.

I tillegg søker Statnett på vegne av Repvåg Nett AS om riving eller ombygging av 66 kV Smørfjord-Lakselv og ny 132 kV Skaidi-Smørfjord, inklusive utvidelse av Smørfjord transformatorstasjon med 132 kV anlegg. Dermed vil også prosjektet øke forsyningssikkerheten og bedre nettkapasiteten til Repvåg Nett AS.

Statnett etablerte i 2018 N3-prosjektet («Næring og nett i nord») for å se på samspillet mellom næringsutvikling og nettbehov på en ny måte. Hensikten var å utvikle en samlet plan for nettutviklingen øst for Skaidi som tar hensyn til alle relevante forhold. Planen ble presentert som et veikart med trinnvis nettutvikling.

Statnetts vurderinger viser at nettet til Øst-Finnmark har mindre ledig kapasitet enn tidligere forutsatt, samtidig som anslagene på forbruksvekst er høyere enn tidligere antatt. Dette danner bakgrunnen for Statnetts vurderinger av behovet for ny ledning.