Statnett skal investere 35-45 milliarder i strømnettet frem til 2022

Publisert

Det norske kraftnettet trenger en oppgradering, og det koster store summer. Samtidig er det mye usikkerhet knyttet til fremtidig strømbruk og produksjon. På den ene siden blir det stadig mer elektrifisering, noe som krever stadig mer strømproduksjon. Det gjelder for eksempel elbiler.

Samtidig skjer det en rivende utvikling innen for eksempel solenergi som kan produseres lokalt på hvert bygg, enten det er en privat bolig eller hytte, eller et næringslokale. Slike lokale strømkilder kan redusere kapasitetsbehovet i strømnettet, men kan også gjøre det mer krevende ettersom det må takle at kundene også produserer strøm som sendes tilbake.

Statnett drifter totalt 11.000 kilometer med kraftledninger og ca 150 stasjoner. Dette er et omfattende nett som skal oppgraderes, og nå er planen klar.

Kort fortalt skal selskapet investere mellom 35 til 45 milliarder kroner de neste fem årene. Det er mye penger, men det er faktisk mindre enn de 40-50 milliardene Statnett opprinnelig så for seg.

En årsak til denne nedgangen er at større prosjekter er ferdigstilt i løpet av siste år og perioden er justert ett år i tid til 2018-2022. Planlagte investeringer for 2022 er lavere enn for 2017. I tillegg har kostnadene på flere prosjekter gått ned, samt at noen prosjekter vil bli gjennomført senere.

- Et hovedtrekk for de nærmeste årene, er at vi fullfører en rekke større prosjekter i hele landet. Dette betyr at vi nå har et historisk høyt investeringsnivå. I tråd med hva vi tidligere har sagt, vil imidlertid investeringstoppen passeres i løpet av få år, og vi er deretter på vei inn i en fase der investeringsnivået forventes å bli lavere, forteller Håkon Borgen, konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett, i en pressemelding.

Statnett forteller at det i den fasen selskapet nå er inne har vært nødvendig å bedre forsyningssikkerheten i sårbare områder som Nord-Norge, Stor-Oslo og Stavanger-regionen, i tillegg til å klargjøre nettet for mye nytt forbruk og ny produksjon. Innen 2021 skal også to nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia ferdigstilles.

De mange og store prosjektene vil få betydning for nettleien og sentralnettstariffen, og Statnett mener at den vil øke noe de første årene for så å stabilisere seg.

- Det er en viktig del av vår strategi fremover å sikre et stabilt nivå for tariffen som strømkundene betaler i forbindelse med investeringer, drift og vedlikehold i sentralnettet. Slik utsiktene er nå skal dette være mulig å gjennomføre, men det er fortsatt en viss usikkerhet når det gjelder behovene i et kraftsystem i kraftig endring, sier Borgen.

I den endelige nettutviklingsplanen har Statnett også med en første vurdering av kapasiteten i nettet som vil være tilgjengelig for nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon. Dette er vurderinger som inngår i arbeidet NVE for tiden gjør med å kartlegge forutsetningene for ny fornybar kraftproduksjon i de ulike delene av landet.

Statnetts analyser viser at Norge har gode forutsetninger for videre utbygging av ny vind- og vannkraft. Samtidig setter kapasiteten i nettet begrensinger for hvor mye ny produksjon vi kan knytte til i ulike områder i Norge, og geografisk plassering vil derfor ha betydning for den samfunnsøkonomiske vurderingen av ulike prosjekter.

Statnetts nettutviklingsplan ble lagt ut på høring i april, og det er kommet innspill fra 19 instanser. Flere av innspillene har ført til endringer i planen som legges frem nå, mens andre innspill vil være del av grunnlaget for videre planlegging og analyser.

- Vi setter pris på at en rekke ulike instanser har involvert seg i dette arbeidet. Disse innspillene er viktige for oss når vi skal løse samfunnsoppdraget vårt, sier Håkon Borgen.

Nettutviklingsplanen kan lastes ned her.