- Som DNT-medlem har jeg reagert på den reklamen og den store kampanjen DNT har mot vindkraft

Publisert

Den norske turistforeningen (DNT) er motstandere av å bygge ut vindkraft på land i Norge, og fra 2. februar til 26. mai skal de vise sin motstand i en kinoreklame.

– Vi har laget en reklamefilm som er mot vindkraftanlegg i våre verdifulle natur- og friluftslivsområder, ikke mot fornybar kraft generelt sett. Vi er for fornybar energi, uttalte Ødven i DNT-laget Bergen og Hordaland Turlag i et intervju med enerWE i går.

Turistforeningen sier at de ikke er motstandere av all vindkraftutbygging, men tar samtidig til ordet for at NVE må stanse hele arbeidet med å lage en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge.

Engasjementet for natur og miljø henger som regel tett sammen, men når det gjelder vindkraft er det store uenigheter ute og går.

- Som DNT-medlem har jeg reagert på den reklamen og den store kampanjen DNT har mot vindkraft, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, til enerWE.

Det betyr ikke at Natur og Ungdom er for alle norske prosjekter for utbygging av vindkraft. De har også protestert mot prosjekter, for eksempel mot utbyggingen av vindparken på Storøya på Fosen.

Det Eiterjord reagerer på er kampanjen Turistforeningen kjører.

- Jeg synes den er for unyansert, og skulle ønske Turistforeningen heller jobbet mot de verste enkeltprosjektene enn å fronte en generell motstand mot vindkraft, sier Eiterjord.

Ikke overraskende er det klimakrisen som ligger til grunn for Natur og Ungdoms syn.

- For å løse klimakrisen, som truer både menneske og natur, så trenger vi mer fornybar energi. Narut og Ungdom mener det også inkluderer mer vindkraft på land, sier Eiterjord.

Samtidig viser han forståelse for at Turistforeningen er opptatt av skadene som det påfører naturen der vindkraftverkene settes opp.

- Hvert vindkraftprosjekt vil gjøre inngrep i natur, det må vi erkjenne på samme måte som vi erkjenner at vi trenger energien. Men vi må også tåle å se fornybar kraftproduksjon i Norge. Det betyr ikke at vi skal bygge alle prosjektene det blir søkt om. En god del av de har altfor store skader på naturen til at det kan aksepteres, men vi må si ja til noen, sier Eiterjord.

Han forteller videre at Natur og Ungdom jobber med vindkraft ved å vurdere hvert enkelt prosjekt, og setter seg inn i miljøkonsekvensene.

- Natur og Ungdom har i arbeidet vårt med vindkraft vurdert 30 parker, og sagt ja til prosjekter på over 10 TWh, sier Eiterjord.

I motsetning til DNT støtter Natur og Ungdom arbeidet som NVE gjør med nasjonal ramme for vindkraft, men er klare på at det ikke er en blankofullmakt til å bygge vindkraftverk på alle områdene som den nasjonale rammen peker ut. Hvert enkelt prosjekt må fortsatt gjennom en egen selvstendig konsesjonsprosess, og der kan det bli stanset hvis for eksempel miljøkonsekvensene eller naturkonsekvensene blir for store.

Selv om Natur og Ungdom støtter den nasjonale rammen, så er de ikke helt fornøyd. De mener at natur og miljø bør vektlegges mer enn det gjøres i dag.

- I konsesjonssøknadene for vindkraft vil jeg si at natur og miljø ikke blir vektlagt godt nok. Man så det for eksempel ved utbyggingen på Fosen, hvor vi var kritiske til at Olje- og energidepartementet ikke var strengere. Samtidig har vi også opplevd at vi har kunnet påvirke planene til utbyggerne i prosjektene vi mener har vært nødvendige, sier Eiterjord.

Samtidig slår han fast at det ikke står like bra til i andre deler av energibransjen.

- Når det gjelder vektleggingen av miljø og natur i vindkraft sammenlignet med olje og gass, så er det en helt annen verden for i olje- og gassutvinningen tar man nesten ingen hensyn. Regjeringen har til nå ikke lyttet til et eneste miljøfaglig råd ved tildeling av konsesjon til utvinning, sier Eiterjord.

Les mer:

Powered by Labrador CMS