Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Network Norge.
Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Network Norge.

- Vi er kritiske til aggressiv skatteplanlegging gjennom strukturer i skatteparadis, og ønsker å kartlegge om dette er utbredt i vindkraftsektoren

Tax Justice Network Norge har startet innsamlingsaksjon for rapport om hvem som eier vindkraften.

Publisert Sist oppdatert

Søndag 24. november publiserte TV 2 en omfattende reportasje der de avslørte at Tellenes vindkraftpark hadde gått gjennom skiftende eierskap, og at de nå eies av et fond med postadresse i skatteparadiset Caymanøyene.

- Man sier til de internasjonale kapitalistene «bare kom og forsyn deg, det er fritt frem - og dere betaler nesten ikke skatt», sa skattejurist Gregar Berg-Rolness fra Tax Justice Network Norge til TV 2.

Reportasjen fikk vindkraftforeningen Norwea til å reagere kraftig. I et intervju med enerWE anklageet de TV 2-reportasjen for å legge igjen et feilaktig inntrykk.

- Dette med Cayman har null og niks påvirkning av skatten som betales i Norge, sa spesialrådgiver Andreas Aasheim i Norwea til enerWE.

Norwea sa at vindkraftverkene betaler skatt på helt vanlig vis uavhengig av hvem som var eiere.

- Vi har vanlig skattesats som er lik det all annen næringsliv i Norge har, bortsett fra de to næringene som har grunnrenteskatt, sa Aasheim.

I forbindelse med TV 2-reportasjen gjorde Tax Justice Network Norge en jobb for TV 2 der gjennomgikk og kvalitetssikret funnene som TV 2 gjorde.

Innsamlingsaksjon for å finansiere rapport

Nå har de startet en innsamlingsaksjon for å finansiere en egen rapport om hvem som eier norske vindparker.

På spleis.no ber de om 100.000 kroner, og pengene skal de bruke på et prosjekt som tar for seg:

På spleis.no ber Tax Justice Netork Norge om penger til å undersøke eierskapene bak vindkraftparkene.
På spleis.no ber Tax Justice Netork Norge om penger til å undersøke eierskapene bak vindkraftparkene.
  • Hvem eier norske vindparker? Hvor enkelt er det å finne fram til de egentlige eierne av vindparkene?
  • Hvordan er vindparkene finansiert?
  • Flyttes det profitt ut av Norge fra vindparkene? Hvordan skjer i så fall dette?

I skrivende stund har de samlet inn 57.974 kroner.

enerWE tok kontakt med Tax Justice Network for å høre mer om prosjektet. I et epostintervju forteller Peter Henriksen Ringstad at dette er første gang de bruker spleis.

- Vi har ikke kjent til ordningen med Spleis før, så det er første gang vi prøver den, sier Ringstad.

Han forteller at de også at de tidligere har søkt om midler fra Fritt Ord, og at de vanligvis henter inn penger gjennom medlemskontingenter, rammeavtaler, prosjektstøtte og andre donasjoner. De får også betalt for foredrag og bøker.

Fokus på skatteplanlegging og skatteparadiser

Dette prosjektet retter seg direkte mot vindkraftbransjen.

Tax Justice Network Norge er i utgangspunktet ikke spesielt interessert i energisektoren, men vi er interessert i skatteeffekten av måten utenlandsinvesteringer i Norge struktureres på

Peter Henriksen Ringstad

- Tax Justice Network Norge er i utgangspunktet ikke spesielt interessert i energisektoren, og har ikke jobbet med denne tidligere. Men vi er interessert i skatteeffekten av måten utenlandsinvesteringer i Norge struktureres på, og synes sektoren byr på interessante caser, sier Ringstad.

På spørsmål om hvorfor de velger å gå på egenhånd istedenfor å fortsette sammen med TV 2, forteller han at de ønsker en bredere tilnærming.

- TV2 har hatt sitt prosjekt, og jobbet veldig grundig med enkelte caser knyttet til vindkraft. Vårt prosjekt er litt annerledes - vi ønsker å ha en bredere tilnærming og gjøre en kartlegging av hele sektoren i Norge. Vi arbeider mer langsiktig enn nyhetsredaksjoner og ønsker å jobbe selvstendig med denne rapporten, sier Ringstad.

De er heller ikke ute etter å ta vindkraftbransjen. Det er skatteplanlegging og skatteparadiser som opptar Tax Justice Network Norge.

- Vårt utgangspunkt er at vi er kritiske til aggressiv skatteplanlegging gjennom strukturer i skatteparadis, og ønsker å kartlegge om dette er utbredt i sektoren. Men utover det har vi ikke noe standpunkt for eller i mot vindkraft, sier Ringstad.

Lager selvstendig rapport uten TV 2

Rapporten utarbeides i et selvstendig prosjekt, og funnene vil bli tilgjengeliggjort for alle medier når den er klar.

- Vi ser det ikke som naturlig å søke et samarbeid med TV2 om rapporten, men de er selvfølgelig velkommen til å dekke resultatene av rapporten når den publiseres, i likhet med alle andre, sier Ringstad.

enerWE spør om det er grunn til å tro at det er vanlig med denne formen for organisering og eierskap i den norske vindkraftbransjen.

- Vi søker fortsatt finansiering til prosjektet, og har ikke kommet i gang med kartleggingen ennå, så det vet vi ikke ennå, sier Ringstad.

Han mener imidlertid at modellen med høy grad av lånefinansiering kan være en indikasjon på at det kan være tilfelle.

- Generelt kan det være grunn til å mistenke liknende organiseringer i tilfeller hvor utenlandske Private Equity-fond kommer inn og gjør et oppkjøp med høy gjeldsgrad av etablerte prosjekter. Spesielt vil nok Guleslettene vindpark være organisert på liknende måte, da oppkjøpet er strukturert av samme forvalter som Tellenes, Blackrock, sier Ringstad.

Skatteparadiser kan virke konkurransevridende

I det tidligere nevnte intervjuet med Norwea var interesseorganisasjonen klar på at eierskapet ikke påvirker hvor mye skatt som betales til Norge.

Ringstad tar ikke direkte til motmæle mot det. Han påpeker imidlertid at slike selskapsorganiseringer kan føre til konkurransevridning.

Vi ser at gjennom å plassere deler av selskapsstrukturen til skatteparadis kan det oppstå urettferdige konkurransefortrinn

Peter Henriksen Ringstad

- Vi ser at gjennom å plassere deler av selskapsstrukturen til skatteparadis kan det oppstå urettferdige konkurransefortrinn sammenliknet med en helt nasjonal selskaps- og eierskapsstruktur, sier Ringstad.

Dette gjelder både på skattesiden, men også på andre myndighetsreguleringer.

- Det vil også kunne skape utfordringer knyttet til å juridisk ansvarliggjøre eiere dersom det oppstår for eksempel erstatningskrav på grunn av miljøskader eller berørte lokalsamfunn, på grunn av lite åpenhet om eierskap i jurisdiksjoner som Cayman Islands, sier Ringstad.

Han påpeker at eierstrukturen som TV 2 har kartlagt på Tellenes ligner på strukturer som er gunstige for å plassere høye rentekostnader på oppkjøpsobjekt i Norge, for så å gi renteinntekter i skatteparadis for investorene.

Det ville nok uansett gått noen år før Tellenes betalte selskapsskatt i Norge, på grunn av fremførbart underskudd knyttet til oppbyggingen av vindparken

Peter Henriksen Ringstad

- Det ville nok uansett gått noen år før Tellenes betalte selskapsskatt i Norge, på grunn av fremførbart underskudd knyttet til oppbyggingen av vindparken. Men den høye gjeldsgraden og de høye rentekostnadene på mezzaninelån til investorene i skatteparadis vil bidra til å senke overskuddet i Norge, og dermed selskapsskatten, og gi svært høy profitt for investorene i gunstige skattejurisdiksjoner lenger bak i eierkjeden, også på lengre sikt, sier Ringstad.

Det at vindkraftparken betaler høyere rente på lånet til moderselskapet enn det moderselskapet kan låne pengene for, har ikke Norwea bestridt. De påpeker imidlertid at de norske vindkraftverkene forholder seg til lovgivningen, og at rentebeløpet er innenfor det som er tillatt i henholds til skattereglene.

Ringstad poengterer på sin side at skatteparadiser også er problematiske med tanke på åpenhet og tilgjengelighet.

- Ved å plassere deler av strukturen i skatteparadis med lite åpenhet og rapporteringsforpliktelser blir også informasjonsinnhentingen fra norske skattemyndigheter svært vanskelig, og det blir krevende å fastslå riktig skatt, sier Ringstad.

Håper på et bredt publikum

Innsamlingsaksjonen har vekket stor begeistring blant motstanderne av vindkraft, og den har blitt hyppig delt i flere av motstandergruppene på Facebook.

Ringstad anerkjenner at vindkraft er noe som vekker mye engasjement hos mange, men han forteller at de stort sett har lesere i fagmiljøene.

De fleste leserne av våre rapporter tidligere har vært fagmiljøer innen skatt, både i offentlig og privat sektor

Peter Henriksen Ringstad

- De fleste leserne av våre rapporter tidligere har vært fagmiljøer innen skatt, både i offentlig og privat sektor, sier Ringstad.

Når det gjelder nettopp denne rapporten, håper at den vil nå bredt ut når den er ferdig.

Avslutningsvis spør enerWE om hvorfor de ikke lager en slik rapport på vegne av en av de offentlige etatene. OED, NVE og Miljødirektoratet henter ofte inn eksterne konsulenter til å utarbeide rapporter om energibransjen, men det er ikke Tax Justice Network Norge så interessert i.

- Vi er en sivilsamfunnsorganisasjon og ikke et konsulentbyrå og har aldri levert oppdragsrapporter for det offentlige, sier Ringstad.

De mener at det å sjekke ut eierskapene i norske vindkraftparker er såpass interessant at de ønsker å gjøre det uavhengig av myndighetene.

- Vi ønsker å gjennomføre vårt prosjekt uavhengig av om offentlige myndigheter iverksetter utredningsarbeid knyttet til sektoren, sier Ringstad.