Skal Sverige og Danmark eksportere den norske strømmen eller skal Norge gjøre det selv?

Publisert

Kronikk av Agder Energi

Vannkraft i et bærekraftig samfunn

Vannkraftbransjen er en betydelig selvstendig verdiskaper for den norske velferden; både økonomisk, som arbeidsgiver, leverandør av samfunnskritisk infrastruktur og fornybar energi.

Norsk vannkraft er en klimavennlig og fornybar energikilde med en over 100 år lang historie. Vannkraften har alltid vært en verdifull ressurs for oss, og er grunnlaget for mye av den velferden vi tar for gitt i dag.

I Norge kommer ca. 96 prosent av den samlede kraftproduksjonen fra vannkraft. Videre har Norge ca. halvparten av Europas vannmagasinkapasitet, og produserer nær en fjerdedel av vannkraften i Europa.

Illustrasjon: Agder Energi
Illustrasjon: Agder Energi

Norges største industrielle verdiskaper

Kraftbransjen er en av landets største økonomiske verdiskapere. På fastlandet er kraftbransjen faktisk den største industrielle verdiskaperen.

Illustrasjon: Agder Energi
Illustrasjon: Agder Energi

Den er større enn bransjer som fiske-, fangst- og akvakulturbransjen og nærings-, drikkevare- og tobakksindustrien.

Kraftbransjen har ca. 15.000 sysselsatte og er leverandør av samfunnskritisk infrastruktur og fornybar energi. I tillegg til økt elektrifisering, særlig innen transportsektoren, men også innen petroleumsvirksomheten og industrien, bidrar vannkraften sterkt til at de norske klimamålene nås.  Vannkraften kan også bidra til å ta Norge inn i en ny klimafokusert industriepoke som en sentral leverandør til kraftintensiv industri og til nye fremvoksende næringer. Datasentre er verdens raskest voksende kraftintensive industri.

Lagringskapasiteten i vannmagasinene og vannkraftverkenes høye regulerbarhet gjør norsk vannkraft svært fleksibel. Disse egenskapene har en økende nytte i et fremtidig kraftsystem som vil bestå av store mengder uregulerbar vind- og solkraft. NVEs markedsanalyser viser at Europa frem til 2030 skal fase ut 500 TWh kull- og kjernekraft, og erstatte dette med 340 TWh vind- og solkraft og 150 TWh gasskraft. Dette betyr mer variabel kraftproduksjon inn i systemet og et økende behov for klimavennlig regulerbar kraftproduksjon.

Kraftutveksling mot Europa gir bedre forsyningssikkerhet, et bedre klima og legger til rette for verdiutvikling av   den offentlige eide norske vannkraften. Et samspill på tvers av landegrenser mellom fornybare energikilder med ulike egenskaper er fremtidsrettet og bidrar til økt verdiskaping. Norge har historisk skaffet seg en sentral posisjon i Europa pga. av sine naturressurser og har nå nye store muligheter pga. vannkraften.

Ikke la grindguttene skumme fløten

I gamle dager gikk landeveiene ofte like ved bondegårder hvor det gjerne ble satt opp gjerder og grinder som hindret trafikken. Dette ga ungene på gården en mulighet for å tjene noen ekstra kroner på jobben som grindgutter – de åpnet grinda for hestekjerrene som passerte.

Norge har i dag ca. 90% av sin utvekslingskapasitet til utlandet mot Sverige og Danmark. Denne andelen vil reduseres i årene som kommer, men Norge må passe på så ikke våre naboland blir grindgutter for den regulerbare norske vannkraften.

Kraftlinjer og sjøkabler som bygges fra Danmark og Sverige til det øvrige Europa vil gjøre våre naboland til transittland for fleksibel norsk vannkraft. Danmark har en ambisjon om å etablere seg som en energihub, det vil si som et "veikryss", mellom Norden og Europa innenfor gass og elektrisitet. Dette fremgår av den nye strategiplanen for den danske sentralnettoperatøren Energinet.

Danmark vil om få år ha en samlet utvekslingskapasitet mot andre land tilsvarende ca. 50% av danskenes egne installerte produksjonskapasitet. De vil høste fruktene av å være et transittland – eller sagt på en annen måte; en moderne grindgutt som tjener penger på transittkraft fra Norge og Norden til øvrige europeiske land. Verdiskapingen fra den norske vannkraften kan økes dersom Norge i større grad knytter seg direkte til land utenom Norden. Å sitte ved forhandlingsbordet gir Norge betydelig større muligheter enn å være underleverandør via andre nordiske land.

En ytterligere bygging av mellomlandsforbindelser og leveranser av fleksibel norsk vannkraft til Europa bør derfor inngå i energi- og klimaplanene som Norge skal utarbeide til EUs energiunion innen 2019. Et integrert europeisk kraftsystem med norsk vannkraft som en av løsningene vil gi Norge en sentral posisjon i den fornybare tidsalderen.

Teksten ble opprinnelig publisert på hjemmesiden til Agder Energi. Gjengitt med tillatelse.

Se også video om vannkraftens betydning: