- Ulykker har sammenheng med kostnadskutt og besparelser

Publisert

I fjor ble det registrert til sammen 205 personskader på norsk sokkel. 27 av dem var alvorlige – ti flere enn året før, skriver NTB.

Det viser tall fra årsrapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP), ifølge Ptils nettsider.

– RNNP-tallene viser dessverre at antall alvorlige personskader på sokkelen øker. Etter flere år med nedgang, ser vi at det har vært en økning hvert år etter 2013, med unntak av 2016. Det er bekymringsfullt, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Innen Petroleumstilsynets myndighetsområde var det én dødsulykke i fjor. Den skjedde den 7. desember på boreriggen Maersk Interceptor. Både de involverte selskapene og Ptil har gransket hendelsen i ettertid.

– Dette var en tragisk ulykke, og det er viktig å komme til bunns i årsakene og lære av det som hendte, sier Myhrvold.

Roy Erling Furre er Forbundssekretær HMS i arbeidstakerorganisasjonen SAFE.

- Vi i SAFE registrerer tilbakemeldingene fra arbeiderne på norsk sokkel. De stemmer godt overens med det våre medlemmer forteller, sier Roy Erlig Furre til enerWE. 

Han forteller at når arbeidstakerne i bedriftene i oljebransjen kommer sammen, så er deler de sterke bekymringer.

- Ansatte i norsk olje- og gassindustri har nå en negativ oppfatning av sikkerhetsklimaet. Kostnadskutt og omstillinger fører til at HMS nedprioriteres.

Roy Erling Furre trekker forteller at kostnadskuttene blant annet går ut over kurs og kompetansetiltak.

- Ansatte i olje- og gassindustrien opplever at de ikke blir tatt på alvor. Det er uenighet for hvordan man opplever det på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Vi blir ikke alltid tatt på alvor.

Furre forteller også at selskapene ikke tar generasjonsskiftet på alvor.

- Det er et generasjonsskifte i næringen nå. Mange eldre går av med pensjon. De satt på mye verdifull kompetanse. Bedriftene prioriterer ikke god nok opplæring av de nye kreftene som kommer inn i industrien. Det går direkte ut over sikkerheten.

En spørreundersøkelse blant dem som arbeider på norsk sokkel og på landanleggene viser også en negativ utvikling. Vurderingen av arbeidsmiljø viste signifikant nedgang både når det gjaldt fysisk, kjemisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

De ansatte på norsk sokkel rapporterte også om mer følelse av fare i 2017 enn ved forrige måling i 2015.

På den annen side viser RNNP-tallene redusert potensial for såkalte storulykker.

– Næringen må sørge for at den gode utviklingen fortsetter med hensyn til reduksjon av storulykkesrisiko. Samtidig er det viktig å ta tak i de utviklingstrekkene som nå peker i negativ retning, sier Myhrvold.

Powered by Labrador CMS