Oslo  20180821.Pressekonferanse med riksadvokat Tor-Aksel Busch etter møte med politiet om gjengkriminalitet i Oslo.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20180821.Pressekonferanse med riksadvokat Tor-Aksel Busch etter møte med politiet om gjengkriminalitet i Oslo.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Riksadvokaten varsler særskilt tilsyn med Økokrim etter Transocean-saken

Publisert

Riksadvokaten varsler omfattende tilsyn med måten Økokrim etterforsker og påtaler straffesaker på i kjølvannet av Transocean-nederlaget.

Riksadvokaten skal føre tilsyn med hele instruksverket og saksbehandlingsrutinene til Økokrim og vil gå inn i flere enkeltsaker for å kontrollere kvaliteten på blant annet siktelser og tiltaler. Det framkommer i Riksadvokat Tor-Aksel Busch' oppsummering av den eksterne granskningen av Transocean-saken, ifølge Rett24.

– Riksadvokaten kommer både til å gjennomgå utvalgte enkeltsaker og undersøke hvordan tiltakene Økokrim har pekt på som en del av oppfølgingen av Transocean-saken er gjennomført, og hvordan det virker i praksis, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Økokrim har tatt grep

Granskningsrapporten etter Transocean-saken – gigantsaken mot riggselskapet Transocean, også omtalt som norgeshistoriens største skatteunndragelsessak – forelå sommeren 2017 og har vært på høring. Av oppsummeringen som Riksadvokaten har sendt justisministeren, framgår det at Økokrim har tatt flere grep for å bedre internkontrollen og kvalitetssikre straffesaksbehandlingen. Arbeidet pågår fortsatt, ifølge oppsummeringen.

«Riksadvokaten vil i større grad enn før følge opp utviklingsarbeidet i Økokrim, herunder de pågående prosesser det er vist til ovenfor. Det tas som ledd i dette sikte på å gjennomføre et omfattende tilsyn i løpet av 2019. (…) Som ledd i tilsynet vil Riksadvokaten vurdere hensiktsmessigheten av gjeldende regler og rutiner, og dessuten kontrollere etterlevelsen av reguleringene», skriver Riksadvokaten.

Blankt frifunnet

Tre tiltalte skatterådgivere og to Transocean-selskaper ble blankt frifunnet da Oslo tingrett i 2014 avsa dom i skatteunndragelsessaken. Dagen før saken skulle opp for Borgarting lagmannsrett i 2016, valgte Økokrim å trekke anken. Da hadde det gått elleve år siden Økokrim begynte å etterforske den.

Økokrim mente opprinnelig å kunne bevise at det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Caymanøyene.

– Riksadvokaten har ansvaret for å gjennomføre tilsyn med Økokrim, og vi imøteser det varslede tilsynet i 2019, sier assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe til NTB.

Advokat: – Betydelige endringer

Advokat Anders Brosveet har representert Sverre Koch, som var tiltalt i saken. Han mener Riksadvokaten har lyttet til de innspillene Advokatforeningen kom med i høringsrunden.

– Selv om formen er forsiktig, fremgår det klart at betydelige endringer må til. Økokrim har nok tatt tak i en del allerede, men enkelte problemstillinger favner mye mer generelt. Det gjelder blant annet notoritet og dokumentføring av all korrespondanse – inkludert eposter – og ryddighet i forholdet til statsetater som prosessuelt sett er fornærmet, for eksempel skatt, eller kontrolletater som Arbeidstilsynet, Finanstilsynet og lignende, sier han til Rett24.

Fakta om Transocean-saken:

  • Økokrim innledet i 2005 etterforskning etter internsalg av tolv borerigger fra Transocean til tilknyttede selskaper registrert på Caymanøyene.
  • Økokrim mente at det ble unndratt om lag 10 milliarder kroner fra beskatning. Tiltale ble tatt ut i 2010.
  • Skatt Vest, Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten deltok i undersøkelsene rundt skattedisposisjoner i selskapet.
  • Tre skatterådgivere og to Transocean-selskaper ble frifunnet i juli 2014. Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer.
  • Dagen før ankesaken skulle starte i Borgarting lagmannsrett i februar 2016, ble førstestatsadvokat Morten Eriksen tatt av saken etter innsigelser mot hans habilitet. En uke senere ble anken trukket.
  • Spesialenheten kritiserte i ettertid Eriksen for manglende objektivitet.
  • En ekstern granskning igangsatt av Riksadvokaten har gitt grunnlag for kraftig kritikk mot Økokrim blant annet for måten etterforskningen ble gjort på og hvordan Eriksen ledet den.
  • Økokrim har iverksatt en rekke endringstiltak etter Transocean-saken. Dette arbeidet pågår fortsatt.
  • (©NTB)