Foto: Statnett
Foto: Statnett

Høyere inntekter og lavere investeringer i Statnett

Første halvår ble gjort opp med et resultat etter skatt på 1,2 milliarder kroner.

Statnett forteller i en pressemelding at halvårsregnskapet for første halvdel av 2019 nå er godkjent av styret, og at det viser et underliggende resultat etter skatt på 1.194 millioner kroner.

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense for Statnetts inntekter.

Tillatt inntekt økte fra 4.276 millioner kroner i 1. halvår 2018 til 4.543 millioner kroner i 1. halvår 2019.

Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 1.152 millioner kroner i 1. halvår 2019. Økningen i regnskapsmessig resultat skyldes økte tariffinntekter, det vil si den underliggende avgiften som blant annet privatkundene betaler gjennom nettleien. Den økte inntekten motvirkes imildertid delvis av økte systemdriftskostnader og økning i lønns- og personalkostnader som følge av høyere aktivitet i konsernet.

Konsernets totale driftskostnader ble 3.036 millioner kroner i årets første halvår. Det er en økning fra 2.913 millioner i samme periode i fjor.

Statnett har vurdert kraftsituasjonen som normal gjennom hele årets første halvår Ved inngangen til halvåret viste den hydrologiske balansen et underskudd på 17 TWh. Gjennom halvåret ble det registrert nedbør over normalen og milde temperaturer, noe som styrket den hydrologiske balansen slik at underskuddet var 6 TWh ved utgangen av 1. halvår.

I 2018 hadde konsernet sitt høyeste investeringsnivå noensinne. Nivået holdes fortsatt høyt i år, men det var noe lavere i årets seks første måneder. Så langt har Statnett investert totalt 4.288 millioner kroner, mot 6 259 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018. Dette inkluderer idriftsatte nettprosjekter, prosjekter under utførelse, IKT og øvrige investeringer, samt kjøp av nettanlegg fra andre netteiere. Forventet investeringsnivå for 2019 er på omlag 11 milliarder kroner.

Statnett er inne i en periode med historisk høyt investeringsnivå. Investeringene er innrettet mot kapasitetsøkninger og utvidelse av transmisjonsnettet og karakteriseres i stor grad av en rekke såkalte megaprosjekter. Disse investeringene forventes i stor grad å være gjennomført innen utgangen av 2021. Etter 2021 vil investeringene endre karakter til i større grad å bestå av tilrettelegging for ny produksjon og økt forbruk, samt fornyings- og reinvesteringsprosjekter.