Regjeringen bruker 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene

Publisert

Regjeringen vil bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i 2018, erfarer NTB. Det er en økning på 10,2 milliarder fra revidert nasjonalbudsjett i år.

I det reviderte statsbudsjettet for 2017 ble bruken av oljeinntekter anslått til 220,9 milliarder kroner.

For neste år regner regjeringen med at oljepengebruken blir på 2,9 prosent av oljefondet, noe som er litt under rettesnoren for oljepengebruken som regjeringen har satt på 3,0 prosent.

Etter det NTB erfarer anslår regjeringen at oljepengebruken neste år utgjør drøyt 43.000 kroner per innbygger. Det betyr at hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, nå hentes fra oljefondet.

Regjeringen mener at budsjettet virker nøytralt på aktiviteten i økonomien og viser til at realveksten i statsbudsjettets underliggende utgifter anslås til 1 prosent, som er klart under den anslåtte veksten i fastlandsøkonomien.

Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

Les også: