Refser Statoils forslag

Published

Norges klimamål for 2020 står på spill.

Miljødirektoratet går kraftig ut mot Statoils planer om kun å elektrifisere deler av Utsirahøyden fra oppstart. Norges klimamål for 2020 står på spill, advares det.

Statoil har gått inn for en løsning hvor bare ett av oljefeltene på Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land fra oppstart. Statoil har nå sendt forslaget ut på høring, og i sitt svar til oljeselskapet går Miljødirektoratet kraftig ut mot forslaget, ifølge Teknisk Ukeblad.

«Valget om ikke å elektrifisere hele Utsirahøyden fra oppstart av Johan Sverdrup, innebærer at Norges klimamål for 2020 blir enda vanskeligere å nå», heter det i uttalelsen, som også NTB har fått innsyn i.

Klima- og miljødepartementet skriver i sitt høringssvar at det stiller seg bak direktoratets innvendinger.

Klimaforliket står på spill

Miljødirektoratet viser til en rapport fra tidligere i år hvor direktoratet viser hva som må til for at Norge skal nå målene som ble fastsatt i klimaforliket i 2008. To tredeler av Norges totale utslippskutt innen 2020 skal ifølge klimaforliket tas nasjonalt.

Det største tiltaket i Miljødirektoratets rapport er elektrifisering av alle de nye feltene på Utsirahøyden. Dette vil gi anslåtte utslippsbesparelser på 0,6– 0,8 millioner tonn CO2.

«Elektrifisering av feltene på Utsirahøyden er derfor et svært viktig tiltak dersom Norge skal nå 2020-målet gitt av klimaforliket», skriver Miljødirektoratet i sin uttalelse til Statoil.

Statoils løsning, som bare dekker feltet Johan Sverdrup i fase 1, vil til sammenligning gi en CO2-besparelse på bare 0,2– 0,3 millioner tonn i 2020.

Krever høye ambisjoner

Miljødirektoratet understreker i sitt brev til Statoil at det forventer at oljeselskapet setter seg «høye miljømål i planleggingen av Johan Sverdrup».

«Vi finner at forslag til program for konsekvensutredning ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør et ambisjonsnivå for beskyttelse av miljøet som står i forhold til utbyggingens størrelse og levetid,» heter det i høringssvaret.

Direktoratet er også bekymret for at en full elektrifisering i fase to av utbyggingen på Utsirahøyden aldri vil bli noe av.

«Vi ser», skriver direktoratet, «at det her vil være betydelig risiko for at den neste fasen av kraft fra land ikke blir gjennomført, siden dette er et tiltak som krever en ny, stor investering som utbygger/utbyggerne, når den tid kommer, kan velge bort.»

Kritiserer hemmelighold

Miljødirektoratet gir også Statoil kritikk for ikke å ha gitt direktoratet tilgang til de kostnadsvurderingene som ligger til grunn for selskapets valg av løsning.

«Vi mener det er svært uheldig at miljømyndighetene ikke gis innsyn i opplysninger som er vesentlige for å forstå valget av løsning når denne vil ha store konsekvenser for norske klimagassutslipp», skriver direktoratet.

Det er blant annet informasjon om kraft- og gasspriser og elementer i investeringskostnadene som ifølge direktoratet er blitt hemmeligholdt.

©NTB