Positiv utvikling innen industri og miljøteknologi preget fjorårets siste kvartal for Eksportkreditt Norge

Publisert

Eksportkreditt Norge signerte nye låneavtaler for 2,5 milliarder kroner (Q4 2016: 0,2 mrd.) og utbetalte nye lån for 884 millioner kroner (2,5 mrd.) i fjerde kvartal, skriver Eksportkreditt i en pressemelding. Det tar vanligvis mellom ett og to år fra signering av låneavtale til utbetaling av lån, som skjer ved prosjektets leveranse. Selskapets utlånssaldo var på 69,4 milliarder kroner (76,5 mrd.) per 31. desember 2017.

Industri og miljøteknologi viste svært positiv utvikling i fjerde kvartal. Innen industrisegmentet finner man typisk IKT, fiskeoppdrett og utstyr, energi og kraftindustri og annen landbasert industri. Innen miljøteknologi finnes leveranser knyttet til vindkraft og solenergi. I fjerde kvartal mottok Eksportkreditt Norge 39 lånesøknader (38) til et søknadsvolum på 9,8 milliarder kroner (8,9 mrd.) knyttet til disse segmentene.

– Faktisk var fjerde kvartal et rekordkvartal i utbetalingsvolum for industrisegmentet, med utbetalinger på 579 millioner kroner. Utlånsporteføljen vår innen industri og miljøteknologi domineres av små og mellomstore lån, men det viser at det spirer godt innenfor disse bransjene, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Totalt, inklusive alle bransjesegmenter, mottok Eksportkreditt Norges 69 lånesøknader (79) til et totalt søknadsvolum på 24,2 milliarder kroner (21,9 mrd.) i fjerde kvartal. I antall lånesøknader kom 41 prosent fra små- og mellomstore bedrifter, som er et område Eksportkreditt Norges prioriterer sterkt.

– Norge trenger flere eksportbedrifter, og arbeidet med å støtte disse bedriftene er en viktig prioritering. Små og mellomstore bedrifter trenger ofte mer salgsstøtte og veiledning enn større, etablerte virksomheter. Men den innsatsen ønsker vi å investere i for å skape et bedre grunnlag for lønnsom vekst, samt å bidra til å gjøre små eksportører større og enda mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Otto Søberg.

Helårstall 2017

Eksportkreditt Norge signerte låneavtaler for 9,8 milliarder kroner i 2017 (2016: 11,3 mrd.). Disse forventes å komme til utbetaling over de neste årene. Selskapets utlånssaldo var på 69,4 milliarder kroner (76,5 mrd.) per 31. desember 2017.

– Volumet på signerte låneavtaler var betydelig høyere enn det vi så som sannsynlig etter de første seks månedene i 2017, hvilket underbygger de positive signalene vi ser i markedet. Økende oljepris, positiv utvikling i norsk økonomi og forventet vekst hos Norges viktigste handelspartnere gir oss grunnlag for å være svakt optimistiske, sier Søberg.

Trenden for utstyr til olje og gass var synkende gjennom hele 2017, både når utvikling i antall søknader, søknadsvolum og Eksportkreditt Norges utlånssaldo vurderes. Tilsvarende parametere for skip og skipsutstyr har holdt seg på et stabilt nivå gjennom året, med tilfredsstillende søknadsvolumer.

– Vi noterer oss den forsiktige optimismen som begynner å bre seg blant oljeserviceaktørene, og skal også gjøre vårt for å bistå dem fremover. Når det gjelder maritim næring er det imponerende å se hvordan de norske verftene i stor grad har lykkes med sin markedsmessige omstilling. Relativt stabile helårstall for 2017 sammenliknet med 2016 bærer preg av dette, sier Søberg.

Per 31.12.17 var 73 % av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje garantert av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Resterende 27 % var garantert av norske (14 %) og utenlandske banker (13 %).