Foto: Equinor
Foto: Equinor

– 24 selskaper betalte til sammen 116 milliarder kroner i petroleumsskatt

24 av 54 olje- og gasselskaper betalte petroleumsskatt på til sammen 78 prosent av overskuddet i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Nå er oljeskatteoppgjøret klart, og i en pressemelding forteller Skatteetaten at 24 olje- og gasselskaper alene sto for et skattebidrag på 116 milliarder kroner.

– 24 selskaper betalte til sammen 116 milliarder kroner i petroleumsskatt i 2019, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

24 av totalt 54 petroleumsselskaper har betalt petroleumsskatt.

Selv om 116 milliarder kroner er et betydelig beløp, er det en reduksjon på 31 milliarder kroner fra 2018, da tilsvarende beløp var 147 milliarder kroner. Årsaken til reduksjonen er i hovedsak lavere oljepris og en noe redusert produksjon.

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent pluss en særskatt på 56 prosent på inntekt fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Marginalskattesatsen på inntektene er derfor 78 prosent.

Når selskapsskatten har blitt redusert de siste årene, har særskatten økt tilsvarende, slik at marginalskattesatsen hele tiden har vært 78 prosent

Nina Schanke Funnemark

– Oljeselskapene belastes med en høy skattesats fordi de vederlagsfritt får adgang til å utnytte en verdifull og begrenset naturressurs med ekstraordinær avkastning. Når selskapsskatten har blitt redusert de siste årene, har særskatten økt tilsvarende, slik at marginalskattesatsen hele tiden har vært 78 prosent, forklarer Schanke Funnemark.

Den eneste andre næringen i Norge som har en tilsvarende grunnrenteskatt i tillegg til den ordinære selskapsskatten, er vannkraftverkene.

Skatteetatens «high score»-liste toppes av Equinor med en total skatteregning på 58,6 milliarder kroner. 13 av oljeselskapene betalte over én milliard kroner i skatt.

  1. Equinor: 58,6 milliarder kroner
  2. Vår Energi: 10,7 milliarder kroner
  3. Total E&P Norge: 8,1 milliarder kroner
  4. ConocoPhillips Skandinavia: 7,4 milliarder kroner
  5. Norske Shell: 7,1 milliarder kroner
  6. Aker BP: 4,2 milliarder kroner
  7. OMV: 3,5 milliarder kroner
  8. Lundin Energy: 3,5 milliarder kroner
  9. Neptune: Energy Norge: 2,9 milliarder kroner
  10. Capomega: 2,3 milliarder kroner

Flere selskaper står oppført med negativ skatt i skattelisten.

– Dette er spesielt for oljeselskapene, sier Funnemark.

Beløpene varierer fra 5,0 millioner kroner til 824 millioner i skatterefusjon.

– Et negativt beløp betyr at selskapene får utbetalt penger fra staten. Bakgrunnen for dette er to særegne refusjonsordninger for oljeselskaper, sier Schanke Funnemark.

Hvilken type refusjon et negativt beløp knytter seg til, fremkommer imidlertid ikke av skattelisten. Refusjonene gjelder enten letekostnader eller opphør av petroleumsvirksomhet.

Fakta om petroleumsskatt

Fakta om petroleumsskatt

Det er en rekke særregler for petroleumsbeskatning som er regulert i en egen lov (petroleumsskatteloven).

Kontinentalsokkelen er et eget skattedistrikt i forhold til skattelovgivningens alminnelige regler.

Petroleumsskattemyndighetene består av Oljeskattekontoret og Klagenemnda for petroleumsskatt.

Fakta om leterefusjonsordningen

Formålet med leterefusjonsordningen er å likestille nye selskaper i letefasen med etablerte selskaper som går med overskudd.

Selskaper som går med overskudd kan utnytte skattefradraget for letekostnadene samme år som disse påløper.

Selskaper som mottar leterefusjon får utbetalt skatteverdien av letekostnader i dag, i stedet for å vente på skattefradrag mot fremtidige inntekter.

Leterefusjonsordningen reduserer inngangsbarrierene for mindre petroleumsselskaper som ønsker å drive letevirksomhet på norsk sokkel, fordi likviditetsbehovet blir mindre.

Fakta om opphørsordningen

Formålet med ordningen med refusjon av skatteverdi ved opphør av særskattepliktig virksomhet er å legge skattevilkårene til rette for nye aktører. Utbetalingsordningen innebærer at nye aktører vil ha full sikkerhet for å få skattemessig fradrag for sine utgifter.

Hvis et selskap med virksomhet på norsk sokkel velger å avslutte petroleumsvirksomheten, kan selskapet kreve å få utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt knyttet til denne virksomheten.

Friinntekt er et ekstra avskrivningsfradrag i inntekten det beregnes særskatt av.

Friinntekten for investeringer i 2019 utgjorde 5,2 prosent fordelt over fire år, dvs. til sammen 20,8 prosent.

Fakta om terminskatt

Petroleumsselskaper skal betale terminskatt (forhåndsskatt) av inntekt fra utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel.

Beregningene baseres i hovedsak på realiserte priser i første halvår, mens det for andre halvår benyttes estimater.

Terminskatten avregnes mot faktisk beregnet skatt som fastsettes ved skatteoppgjøret.

Staten refunderer skatteverdien av letekostnader for selskaper som er i underskuddsposisjon. Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005, økte antallet aktører på norsk sokkel betraktelig, men det har vært en nedgang de siste årene.

For 2019 utgjør refusjonsbeløpet 3,9 milliarder kroner fordelt på 18 selskaper. Dette er en økning på 500 millioner kroner fra 2018.

De tre siste årene har refusjonsutbetalingene ligget på omtrent samme nivå. I samme periode økte leteaktiviteten målt i påbegynte letebrønner, spesielt fra 2017 til 2018.

Den andre særegne refusjonsordningen gjelder opphør av petroleumsvirksomhet: Hvis et selskap med virksomhet på norsk sokkel velger å avslutte petroleumsvirksomheten, kan selskapet kreve å få utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt knyttet til denne virksomheten. For 2019 har seks selskaper krevd slik utbetaling på til sammen 658 millioner kroner.

I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige regler i petroleumsskatteloven knyttet til avskrivninger, friinntekt og underskudd. I årene 2020 og 2021 får dermed petroleumsselskapene trekke fra elementer som de ellers ville kunne trekke fra i senere inntektsår. Dette leder til lavere skatteinnbetalinger i 2020 og 2021, men høyere forventede skatteinnbetalinger i årene etter 2021.

Videre ble det vedtatt at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt for inntektsårene 2020 og 2021 kan kreves utbetalt gjennom negativ terminskatt. Foreløpige tall for terminskatt 2020 viser en netto negativ terminskatt på 39 milliarder kroner.

Last ned og se oversikten her.

Powered by Labrador CMS