- På generelt grunnlag er jeg for kabler

Publisert

Kommentar av Julie Wedege, Acting SVP, Head of Public Affairs, Statkraft.

En god grunn er klimaet. Den store omstillingen i Europa gjør at kull og fossile brensler skal fases ut, og erstattes med fornybar energi. Det er vel anerkjent at handel med andre land er nyttig. Men særlig når man snakker om en overgang til så væravhengige kilder som sol- og vindkraft, vil mellomlandsforbindelser være viktig for å sikre kraftforsyning selv om solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Dersom hvert enkelt land i Europa skulle klart overgangen fra fossil til fornybar alene, ville det føre til at omstillingen ble mye dyrere. Og like viktig, det ville tatt mye lenger tid om hvert land skulle bli selvforsynt.

Den tiden har man ikke dersom Europa skal nå klimamålene sine og dersom vi skal kutte de minst 45 % innen 2030 som er nødvendig for å nærme oss 1,5 graders målet. En reduksjon fra 2 til 1,5 grader vil gjøre at ti millioner færre mennesker mister hjemmene sine pga. havnivåstigning.

Norsk vannkraft kan ikke utgjøre et helt batteri for omstillingen i Europa, men er en viktig fleksibilitetskilde og en forsikring for sikker strømforsyning når land som Danmark har faset ut kullkraft og bygget mye ny vindkraft.

Så kan man alltids si at klimaet ikke er grunn god nok til at Norge skal ha kabler til Europa, at vi må tenke på oss selv. Men også for Norge er kablene bra. I utgangspunktet har Norge mellomlandsforbindelser for vår egen skyld: Uten kabler måtte vi ha akseptert lavere forsyningssikkerhet. Å bygge et kraftverk som bare trengs hvert 20. eller 30. år er helt urimelig dyrt. Hypotetisk, men illustrerende: Dersom vi kuttet alle kablene/forbindelsene til andre land, men ellers produserte likt som i dag, ville det årlige ekstra behovet tilsvart mellom 20-25 Alta-kraftverk. Dette ville ha store konsekvenser for både miljø og økonomi. NVEs analyse, som er mye distribuert, viser at uten kabler ville strømmen vært mye dyrere.

Så kan man si at det vi diskuterer er nye kabler, ikke hypotetisk isolasjon. Jeg er på det rene med at de to kablene under bygging vil øke prisene 2-3 øre per KWh. Men dette utgjør langt mindre for forbrukerne enn andre drivere for kraftprisen, som for eksempel økt CO2-avgift og økt pris på fossile brensler. Høyere strømpris har selvfølgelig betydning for industrien, men vi har også sett at industrien sikrer seg gjennom langsiktige kontrakter og i økende grad benytter seg av PPAer på vindkraft. Ser vi på engrosprisen svinger den en del over siste femten år, men det er ikke en klart stigende trend. Og Norge har de laveste strømprisene i Europa. Det vil antakelig fortsette. Markedsanalysene til NVE og Statnett tilsier at prisen vil gå litt opp i årene som kommer, men så noe ned igjen når mye fornybart er faset inn.

Produsentene kritiseres ofte for å være de ‘grådige kraftselskapene’, men det glemmes ofte at de stort sett er kommunalt eller statlig eid - om lag 90 prosent tror jeg. Det vil si at inntektene fra kraftproduksjon i Norge i stor grad tilfaller fellesskapet. Samlet leverer kraftnæringen om lag 50 mrd. til fellesskapet i form av utbytter og skatter til stat og kommuner over hele landet.

Et siste perspektiv jeg har lyst til å løfte frem er Norges klimarisiko. I debatten om klimarisiko står spørsmålet om Norges vekting i olje og gass sentralt. Men i klimarisikoutvalgets rapport er det en annen næring som vinner prisen for beste birolle, nemlig vannkraften. Utvalget løfter frem at nettopp vannkraften kan bidra til å dempe Norges samlede klimarisiko.

Grunnrenteinntektene fra vannkraften anslås til om lag 600 mrd. kroner. Dette utgjør om lag en femtedel av grunnrenten fra petroleumsressursene. Få andre næringer kan måle seg med dette. Og samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging av overføringskapasitet til utlandet vil redusere overgangsrisiko for norsk økonomi.

Så alt i alt – jeg er veldig for samfunnsøkonomisk lønnsomme kabler, fordi det er bra for klima og bra for norsk økonomi.

Kommentaren ble først publisert på forfatterens Facebookside, og er gjengitt med tillatelse.