Olje- og energiminister Tina Bru.
Olje- og energiminister Tina Bru.

- Vurderer ikke lønnsomhet basert på en fremtidig oljepris

Tina Bru spurt om hvilken oljepris som legges til grunn for å behandle nye olje- og gass-søknader.

Publisert Sist oppdatert

Energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, har nylig sendt inn et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru. Her spør han;

Equinor forventer at oljeprisen etter 2030 skal holde seg rundt 80 dollar fatet.

Lars Haltbrekken

- Mens mange oljeselskap skrur ned verdien av sine olje- og gassreserver og senker prognosene for framtidig oljepris, forventer Equinor at oljeprisen etter 2030 skal holde seg rundt 80 dollar fatet. De innrømmer selv at dette er en oljepris som er i strid med IEAs to graders scenario og også Equinors eget to graders scenario. Hvilken framtidig oljepris vil regjeringen legge seg på når den skal behandle søknader om nye olje- og gassprosjekt?

Denne uken kom svaret fra Tina Bru, og i svaret presiseres det at forvaltningen av petroleumssektoren bygger på de samme prinsippene som forvaltningen av annen næringsvirksomhet i Norge.

- Dette betyr at myndighetene regulerer sektoren ved å sette helhetlige, klare og forutsigbare rammer. Aktørene i næringen, som har mest kunnskap, kompetanse og informasjon om muligheter og utfordringer i sine prosjekter, utfører og har ansvar for den daglige operasjonelle aktiviteten innen leting, utbygging, drift og avslutning. Herunder å utrede og ta investeringsbeslutning, samt gjennomføre utbygginger. At dette ansvaret ligger hos selskapene er både viktig og riktig, skriver hun.

Og Bru understreker at det blir naturlig nok blir gjort lønnsomhetsvurderinger i denne prosessen.

- Hvert enkelt oljeselskap har etablert kriterier for krav prosjekter må oppfylle for at de skal investere i det. Dette inkluderer alltid kriterier til lønnsomhet, herunder robusthet for sentrale usikkerhetsparametre i investeringsgrunnlaget – som olje- og gasspriser, investeringskostnader, driftskostnader og gjennomføringsti. Typisk vektlegges balansepris, det vil si hvor lav oljeprisen i kan være samtidig som prosjektet forblir lønnsomt, tungt i et selskaps totalvurdering av en investering. Selskapene vektlegger således også mulighetene for lavere priser og/eller høyere driftskostnader hvis det skulle følge av eksempelvis nasjonale og globale klimatiltak (klimarisiko) i sine beslutninger, heter det fra Bru.

Balansepris på godkjente prosjekter i perioden 2018 til juni 2020 på norsk sokkel var i gjennomsnitt om lag 30 USD/fat, ifølge Bru.

Totalvurdering

Når myndighetene behandler en PUD (Plan for Utbygging og Drift), gjør Oljedirektoratet egne vurderinger av om prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust.

- Sensitivitetsberegninger for prosjektets lønnsomhet som blant annet inkluderer ulike utfall for olje- og gasspriser og driftskostnader fremover blir gjort som en del av robusthetsvurderingen. Balansepris og internrente beregnes. Vurderingen av lønnsomheten når myndighetene behandler utbyggingsplaner er derfor ikke basert på en fremtidig oljepris, men er en totalvurdering av den gitte utbyggingens lønnsomhet og robusthet knyttet til de usikkerheter den står overfor, heter det i det skriftlige svaret.

Vurderingen av lønnsomheten er derfor ikke basert på en fremtidig oljepris, men er en totalvurdering av den gitte utbyggingens lønnsomhet og robusthet knyttet til de usikkerheter den står overfor

Tina Bru

Bru avslutter med å understreke at det alltid har vært - og vil være - usikkerhetsmomenter knyttet til investeringsprosjekter.

- Det skyldes at alle investeringsbeslutninger, også på norsk kontinentalsokkel, tas under usikkerhet. Næringen er satt opp for å håndtere dette totale risikobildet på en god måte. Det gjelder også for nye utbygginger på norsk sokkel. Hvor lønnsom en enkelt utbygging faktisk blir, vil avhenge av blant annet prisen på den oljen og gassen som produseres i levetiden og hvor mye ressurser som blir realisert før nedstengning. sier hun.

Powered by Labrador CMS