Oljedirektør Ingrid Sølvberg under presentasjonen «Sokkelåret 2020».
Oljedirektør Ingrid Sølvberg under presentasjonen «Sokkelåret 2020».

- Det er nok olje og gass igjen på sokkelen

– Selv om 2020 på mange måter har vært et unntaksår med pandemi og oljeprisfall, er investeringene på sokkelen på samme nivå som årene før.

Publisert Sist oppdatert

I dag presenterte Oljedirektoratet «Sokkelåret 2020» på et webinar. Der kom det frem at aktiviteten på norsk sokkel var høy gjennom fjoråret på tross av koronapandemien.

Selv om 2020 på mange måter har vært et unntaksår med pandemi og oljeprisfall, er investeringene på sokkelen på samme nivå som årene før.

- Selv om 2020 på mange måter har vært et unntaksår med pandemi og oljeprisfall, er investeringene på sokkelen på samme nivå som årene før, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet (OD). 

I 2020 ble det påbegynt 31 letebrønner. Det ble gjort 14 funn; 7 i Nordsjøen og 7 i Norskehavet, men ingen i Barentshavet. Det var planlagt rundt 50 letebrønner i fjor. Noen av disse ble skjøvet ut i tid, hovedsakelig på grunn av pandemien. I år venter Oljedirektoratet at det vil bli boret rundt 40 letebrønner.

En gjennomgang av alle godkjente PUD-er fra 1972 og frem til 2020 viser at over 80 prosent av de godkjente planene har vært i Nordsjøen. Det er et modent havområde, men det er fortsatt god lønnsomhet i å finne nye funn der.

Historien de siste 20 årene viser at mindre funn, med volumer opp til 25 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter til sammen bidrar med mer verdiskaping enn de større funnene som er gjort i samme periode.

Den gjennomsnittlige enhetskostnaden i perioden 2010-2019 var ifølge Oljedirektoratets beregninger 21 dollar per fat, mens den gjennomsnittlige oljeprisen i samme periode var nærmere 80 dollar fatet.

Ved årsskiftet var det 90 produserende felt på norsk sokkel. Fire felt ble satt i drift i fjor:

  • Tor
  • Skogul
  • Ærfugl
  • Dvalin

Disse fire utnytter eksisterende infrastruktur på modne deler av sokkelen, og Oljedirektoratet tror at dette er typen feltutbygginger det blir flere av i årene fremover.

Oljeproduksjonen ble som ventet høyere i 2020 enn året før. Den viktigste årsaken er produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet.

Samtidig ble produksjonen noe lavere enn forventet på grunn av produksjonsreguleringen som ble innført i fjor sommer, prosjektutsettelser samt nedstengning på Snøhvit og markedssituasjonen for gass. Norge innførte en redusert produksjon på 134.000 fat olje per dag gjennom fjorårets siste halvår.

Oljeproduksjonen ventes å stige de nærmeste årene fra dagens 1,7 millioner fat per dag til i overkant av 2 millioner fat per dag i 2025.

Gass står for litt mer enn halvparten av petroleumsproduksjonen. Produksjonen har holdt seg på et høyt stabilt nivå i mange år, og dette kommer til å fortsette de nærmeste åtte-ti årene. 

Petroleumsproduksjonen øker de neste årene, samtidig er utslippene på vei ned. En viktig årsak er at det forventes stadig mer bruk av kraft fra land.

Med dagens vedtatte planer vil CO₂-utslippene bli om lag 3,2 millioner tonn lavere per år i 2023 enn de ellers ville ha vært. I tillegg er flere prosjekter under planlegging.

Dersom disse prosjektene vedtas, kan de unngåtte utslippene øke til rundt 4,9 millioner tonn CO₂- per år. Det utgjør nærmere 40 prosent av de totale utslippene fra petroleumsnæringen i 2019.

Fangst og lagring av CO2 er et annet viktig tiltak for å få ned utslippene. Northern Lights er en del av det første norske fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. CO2 fanget fra industrianlegg på land skal transporteres og lagres i et reservoar på rundt 2700 meter dyp i nærheten av Trollfeltet.

- Synkende utslipp fra produksjonen og stor kapasitet for CO2-deponering kan gi norsk sokkel en viktig rolle på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Sølvberg.

I 2020 ble det investert rundt 150 milliarder kroner  - i tillegg til leteinvesteringene. Det er en økning på litt over to prosent sammenlignet med 2019. 

Investeringene i 2021 forventes å ligge rundt 140 milliarder kroner. De forventes å ligge noe lavere i 2022, før de igjen forventes å stige. Det høye investeringsnivået skyldes blant annet at flere nye felt er under utbygging, og at det gjennomføres videreutviklingsprosjekter på felt i drift.

I løpet av 2021 og 2022 anslår OD at det kommer et høyt antall nye planer for utbygging og drift (PUD).

Så langt er halvparten av ressursene på sokkelen solgt og levert. Om lag 25 prosent av de anslåtte ressursene på sokkelen gjenstår å finne. For hele sokkelen er forventningsverdien for uoppdagede ressurser om lag 3900 millioner Sm3 o.e.

– Våre anslag viser at det er nok olje og gass igjen på sokkelen til at petroleumsnæringen kan skape verdier i lang tid framover, sier Sølvberg. 

Våre anslag viser at det er nok olje og gass igjen på sokkelen til at petroleumsnæringen kan skape verdier i lang tid framover.

Powered by Labrador CMS