Forventer 99 milliarder i olje- og gassinntekter til staten i 2021

Nedjusterer forventingene til olje- og gassinntektene i år og neste år.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de i statsbudsjettet anslår statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten til 87 milliarder kroner i 2020 og 99 milliarder kroner i 2021.

Det er mindre enn da de la frem revidert statsbudsjett tidligere i år. Da anslo de at statens inntekter ville utgjøre ca. 100 milliarder kroner ved en gjennomsnittlig oljepris på 33,20 dollar fatet. Så langt ligger snittprisen på Nordsjøoljen på over 40 dollar fatet, men statens oljeinntekter forventes likevel å bli lavere.

Investeringene ventes å ligge rundt samme nivå i 2020 som i 2019 med en mindre nedgang i 2021, mens produksjonen forventes noe høyere de nærmeste årene.

På tross av effekten koronapandemien har på verdensøkonomien og energibruken, har aktiviteten på norsk sokkel i stor grad gått videre som planlagt

Tina Bru

- Petroleumsnæringen er Norges største og viktigste næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. På tross av effekten koronapandemien har på verdensøkonomien og energibruken, har aktiviteten på norsk sokkel i stor grad gått videre som planlagt. De midlertidige endringene i skattesystemet synes å virke etter hensikten, med positive effekter for arbeidsplasser, teknologiutvikling og kompetanse i leverandørindustrien, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Våren og sommeren 2020 har vært preget av lave oljepriser som følge av det verdensomfattende virusutbruddet. Situasjonen ga midlertidige likviditets- og finansieringsutfordringer for olje- og gassbransjen. Planlagte lønnsomme investeringsprosjekter lå an til å bli utsatt og det var utsikter til at investeringsnivået på norsk sokkel kunne bli vesentlig redusert de nærmeste årene.

De midlertidige skatteendringene stimulerer til investeringer og bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen. Dette støtter opp under leverandørindustrien og arbeidsplasser kysten rundt ved at forventede kontrakter knyttet til nye prosjekter kommer på anbud.

Investeringene i 2020 er nå anslått til 185 milliarder kroner, noenlunde på samme nivå som i 2019. Til neste år det anslått en nedgang i investeringene til 165 milliarder kroner. Investeringsanslagene for 2020 og 2021 er nå tilbake på om lag samme nivå som anslått ved inngangen av året.

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel anslås til 4,2 millioner fat per dag i 2021. Nye utbygginger som Sverdrup- og Castberg-feltene vil bidra til en forventet økning i totalproduksjonen de nærmeste årene, ettersom de nye feltene mer enn veier opp for naturlig produksjonsfall i eksisterende felt.

- Det er gledelig å se at våre virkemidler for å redusere utslippene fungerer. Næringens arbeid for mer effektiv energibruk og reduserte utslipp har utsikter til å gi betydelige kutt fremover. Det er en stor oppgave å få gjennomført alle tiltakene som det nå arbeides med, men høy kompetanse og sterkt engasjement i industrien gir resultater, avslutter Bru.

Klimagassutslippene knyttet til petroleumsvirksomheten er i budsjettet anslått redusert fra 13,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020 til 9,7 i 2030. I anslagene er det hensyntatt besluttede og planlagte tiltak for utslippsreduksjoner på det ulike feltene. Reduksjonen må særlig ses i sammenheng med at fremskrivingene har lagt til grunn større omfang av bruk av kraft fra land enn tidligere.

Powered by Labrador CMS