Hildegunn Blindheim i intereseorganisasjonen Norsk olje og gass klarer ikke å se hvordan Europa skal klare å kutte bruken av gass fra Norge og Russland.
Hildegunn Blindheim i intereseorganisasjonen Norsk olje og gass klarer ikke å se hvordan Europa skal klare å kutte bruken av gass fra Norge og Russland.

Økt produksjon og lavere utslipp fra norsk sokkel

Publisert

Hvert år legger Norsk olje- og gass frem sin miljørapport som viser detaljert rapportering av utslipp til luft og sjø fra olje- og gassnæringen. Tall fra 2017 viser at samtidig som produksjonen av olje og gass øker for fjerde år på rad, går de totale utslippene ned. Det forteller interesseorganisasjonen Norsk olje og gass på sin hjemmeside.

– Det gjøres en rekke aktive tiltak i næringen for å gjøre dette mulig, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Markant nedgang i fakling fra feltene, reduserte utslipp fra motorer og økt fokus på energieffektivisering er blant de viktigste årsakene til nedgangen.

– Nedgangen i utslipp til sjø viser at det langsiktige forbedringsarbeidet på norsk sokkel virker, der forebyggende tiltak mot utilsiktede hendelser prioriteres høyt, sier Blindheim.

Utslippene både til luft og sjø går ned innenfor alle områdene som rapporteres i 2017. Dette gjelder CO2-utslipp, oljeutslipp og andre utslipp til sjø som produsert vann, boreavfall og kjemikalier.

En detaljert rapportering som omfatter hele den nasjonale olje- og gassproduksjonen er unikt i verdenssammenheng. Norsk olje og gass mener en slik praksis bør kreves av alle sektorer og petroleumsprodusenter.

– Vi mener at en åpen og troverdig rapportering av utslippstall er en forutsetning for å identifisere og gjennomføre de mest effektive tiltakene for å nå klimamålene Norge og verden har satt seg. Norske myndigheter bør bidra til å fremme bedre utslippsrapportering, for å styrke internasjonal statistikk over klimagassutslipp fra alle lands sektorer inkludert petroleumsaktiviteten, sier Blindheim.

Tall fra Rystad Energy bekrefter Norges posisjon i verdenstoppen. Norsk sokkel kommer best ut i Rystads sammenligning av de 20 største olje- og gassproduserende landene i verden med lavest utslipp når hele kjeden med produksjon, raffinering og forbruk (ved forbrenning) av olje og gass inkluderes.

– Resultatene viser at det er type olje og gass i reservoarene som betyr mest for utslippene. I tillegg innvirker teknologi og forvaltning, gjennomføring av utslippsreduserende tiltak inkludert elektrifisering, samt hvor moden sokkelen er, sier Blindheim.

Her kan du laste ned og lese rapporten Miljørapport 2018