Skal investere 140 mrd.

Vi er inne i en historisk investeringsperiode. Norske nettselskaper er inne i en historisk investeringsperiode, med forventede investeringer i underkant av 140 milliarder kroner i det innenlandske kraftnettet frem til 2025, viser en undersøkelse foretatt blant 38 av Energi Norges nettmedlemmer. De representerer over 60 prosent av kraftnettets bokførte kapital. Det skriver Statnett i en pressemelding. … Continued

Vi er inne i en historisk investeringsperiode.

Norske nettselskaper er inne i en historisk investeringsperiode, med forventede investeringer i underkant av 140 milliarder kroner i det innenlandske kraftnettet frem til 2025, viser en undersøkelse foretatt blant 38 av Energi Norges nettmedlemmer. De representerer over 60 prosent av kraftnettets bokførte kapital. Det skriver Statnett i en pressemelding.

Det skal investeres i alle deler av landet, og bare på regional- og distribusjonsnettnivå er det forventet investeringer i størrelsesorden 75-80 milliarder kroner. Videre anslås innføringen av smarte målere innen 2019 å koste drøyt 10 milliarder kroner, mens rundt 50 milliarder skal investeres i sentralnettet. Fra 2020 flater investeringstakten noe ut.

Nettet skal legge til rette for tilknytning av både nytt forbruk og ny produksjon, blant annet som følge av fornybarforpliktelsene. Men den viktigste driveren for fremtidige nettinvesteringer er behovet for fornyelse. Mange nettinvesteringer ble gjort på 60- og 70-tallet, og må skiftes ut for å sikre en fortsatt god forsyning, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Gode rammebetingelser avgjørende
Tre fjerdedeler av nettselskapene mener at gunstige rammebetingelser for regulering av kraftnettet betyr mye eller svært mye for å kunne gjennomføre de planlagte investeringene.

Forutsigbarhet og rimelig avkastning er viktige kriterier for få gjennomført investeringene, og gitt det store behovet for reinvesteringer, er det viktig å ha på plass fornuftige insentiver for å fornye nettet. Det uttrykkes særlig et behov for bedre insentiver til investeringer på regionalnettsnivå, sier Svartsund.

De store investeringene vil kreve mye kapital, og det vil bli utfordrende for mange nettselskaper å gjennomføre de store investeringene og samtidig betale utbytte. Mange selskaper må låne penger eller tilføres kapital fra eierne.

Effektiv nettutnyttelse
Investeringer i kraftnettet er helt avgjørende for å kunne opprettholde forsyningssikkerheten og nå klimamålene. Samtidig vil installasjon av 2.5 millioner smarte strømmålere før 2019 muliggjøre en stor grad av digitalisering av overvåkning og styring av strømnettet på distribusjonsnettnivå.

Bruk av ny teknologi vil redusere behovet for kostbare investeringer. Tilgjengelighet av nøyaktige data vil bidra til bedre utnyttelse av dagens kraftnett, og siden forbruk vil kunne flyttes i tråd med prissignaler for eksempel fra nettariffene, kan nettet dimensjoneres for lavere effekttopper. Dette vil igjen begrense økningen i nettleien til kundene, avslutter Svartsund.