Bilde av penger.

Noreco i trøbbel

Usikker likviditet fra 2015. Norwegian Energy Company ASA («Noreco»») har mottatt informasjon om en uforutsett nedstengning av Huntington-feltet i oktober 2014. Noreco har også fått ny informasjon som indikerer behov for nedskriving av Oselvar- og Huntington-reservene. Nedskrivingen på Oselvar er ikke ventet å ha betydning for Norecos kontantstrøm eller likviditet i 2014 og 2015. Utviklingen på … Continued

Usikker likviditet fra 2015.

Norwegian Energy Company ASA («Noreco»») har mottatt informasjon om en uforutsett nedstengning av Huntington-feltet i oktober 2014. Noreco har også fått ny informasjon som indikerer behov for nedskriving av Oselvar- og Huntington-reservene.

Nedskrivingen på Oselvar er ikke ventet å ha betydning for Norecos kontantstrøm eller likviditet i 2014 og 2015. Utviklingen på Huntington vil imidlertid påvirke kontantbeholdningen i 2015 og i påfølgende år, og den uforutsette nedstengningen gjør det usikkert om Noreco vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser også mot slutten av 2014.

Sammen med sine finansielle rådgivere vurderer Noreco nå tiltak som vil være påkrevd for å etablere en langsiktig finansiell løsning. Noreco arbeider også med operatør og partnere i lisensene for fullt ut å forstå de nye reservoardataene og utrede muligheter som kan bedre produksjonen fra feltene.

Styreleder Morten Garman og styremedlem Erik Henriksen har meddelt at de med umiddelbar virkning fratrer fra styret i Noreco. 

Oselvar nedskriving
Oppdaterte vurderinger som operatøren DONG Energy har foretatt av geologi og reservoar på Oselvar, indikerer at volumene er mindre, at reservoaret er mer komplisert, har dårligere kommunikasjon mellom sandene og at det har lavere kvalitet enn tidligere antatt. Konsekvensen er at reserveanslaget blir redusert og at feltets forventede levetid avkortes fordi det ikke vil være regningssvarende å opprettholde produksjon så lenge som tidligere antatt. Som følge av dette vurderer Noreco å skrive ned Oselvar-reservene med ca. 50-75 prosent av nåværende anslag, basert på estimater som fortsatt er gjenstand for validering.

Den prosentvise nedskriving av verdiene i balansen forventes å bli mindre, siden netto bokført verdi også inneholder en vesentlig skattebalanse. Nedskrivingen er foreløpig anslått til å bli ca. 100 millioner kroner etter skatt. Det tilsvarer ca. 25 prosent av dagens netto bokførte verdi. Dette er et foreløpig estimat som vil være gjenstand for videre vurdering inntil Norecos rapport for tredje kvartal blir offentlig i november. Det er ikke ventet at nedskrivingen vil ha betydning for Norecos likviditet i 2014 og 2015.

Huntington-produksjon i 2014
E.ON som er operatør på Huntington har mottatt informasjon fra BP som er operatør på CATS (Central Area Transmission System) om at Huntington fra 1. oktober 2014 vil få begrenset adgang til å eksportere gass. Det vil medføre at Huntington frem til 18. oktober 2014 vil kunne produsere inntil ca. 3.500 fat oljeekvivalenter per dag. Deretter vil CATS være stengt for gasseksport fra Huntington fra 18. oktober og ut måneden, og som tidligere indikert, fra 1. november til 5. desember 2014. Det er ikke forventet noe oljeproduksjon fra Huntington i denne perioden.

Sammen med BP fortsetter E.ON å undersøke om det vil være mulig å eksportere begrensede gassvolumer i den aktuelle perioden. E.ON vurderer også om det vil være teknisk og sikkerhetsmessig mulig å injisere gass i Huntington-reservoaret. I så fall kan det være mulig å oppnå en viss oljeproduksjon fra Huntington i perioden.

Disse nye opplysningene om en forlenget nedstenging av Huntington-feltet skaper usikkerhet om Noreco vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser og betingelser i låneavtalene mot slutten av året.

Huntington nedskrivning
Når det gjelder Huntington-produksjon i 2015, viser operatørens foreløpige budsjetter en vesentlig reduksjon sammenliknet med Norecos nåværende prognoser. Denne foreløpige informasjonen og prognoser gjennomgås nå grundig og mer presise estimater vil antakelig foreligge i andre halvdel av oktober. Parallelt arbeider Noreco med operatør og partnere på Huntington-feltet med utredninger av mulige tiltak som kan forbedre produksjonsnivåene.

Dersom de foreløpige produksjonsanslagene skulle bli bekreftet og det ikke skulle fremkomme andre positive opplysninger om reservoaret eller korrigerende tiltak, er det mulig at det blir nødvendig å nedskrive goodwill og Huntingtons netto bokførte verdi med i størrelsesorden 700 millioner kroner etter skatt. Dette estimatet er gjenstand for videre kvalitetssikring og oppdateringer når ny informasjon blir tilgjengelig og vil bli bekreftet senest når Noreco presenterer resultater for tredje kvartal i november.

Det er ikke nå forventet at denne utviklingen vil ha umiddelbar likviditetseffekt, men vil påvirke Noreco likviditetssituasjon gjennom 2015 og fremover.

Vurderer alternativer sammen med rådgivere
Noreco søker nå ytterligere klarhet i situasjonen i samråd med operatør og øvrige partnere i Huntington-lisensen. I påvente av ytterligere avklaringer og vurderinger av fremtidig kontantstrøm, har Noreco og Norecos finansielle rådgivere Arctic Securities og Pareto Securities startet arbeidet med å vurdere selskapets handlingsrom. Det er iverksatt en bred kartlegging av hvilke alternativer selskapet har for å sikre en langsiktig finansiell løsning. Noreco vurderer fortløpende ny informasjon når den blir tilgjengelig og tar sikte på å oppdatere markedet i midten av oktober.

Nordic Trustee som representerer Norecos obligasjonseiere, og SR-Bank som representerer kreditorene i selskapets letelån, blir holdt informert om situasjonen.

Siri-forsikringssaken
Som kjent ble det sent i august avholdt rettsmøte for å avklare videre prosess for behandling av forsikringskravet som Noreco har fremmet i forbindelse med Siri. Møtet konkluderte med en plan som innebærer at retten vil behandle saken i 2016. Norecos vurdering av Norecos juridiske posisjon er ikke endret.

Fortsatt drøfter partene enkelte forhold relatert til prosedyrene, herunder innsending av ytterligere tekniske rapporter, med sikte på å optimalisere den videre prosessen.

Produksjonsoppdatering Nini og Cecilie
Som tidligere rapportert, ble de tekniske installasjonene i forbindelse med permanent reparasjon av Siri-plattformen avsluttet i juli og produksjon fra Siri-feltet, Nini og Cecilie ble delvis gjenopptatt.

Lagertanken under Siri-plattformen ble tatt i bruk 25. september. Endelig oppstart av alle systemer og myndighetsgodkjennelser gjenstår, men er like rundt hjørnet. Den midlertidige løsningen med produksjon direkte til tankskip har derfor nå blitt avviklet.