Lave investeringstall for olje- og gassleting i 2016

Men Norsk olje og gass påpeker at investeringstallene fortsatt er på et høyt nivå. Investeringene innen olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning vil falle kraftigere i år enn tidligere anslått, ifølge SSB. 9 prosent lavere enn 2015  Hovedårsaken er et videre fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. De … Continued

Men Norsk olje og gass påpeker at investeringstallene fortsatt er på et høyt nivå.

Investeringene innen olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning vil falle kraftigere i år enn tidligere anslått, ifølge SSB.

9 prosent lavere enn 2015 

Hovedårsaken er et videre fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. De samlede investeringene for 2016 anslås nå til 214,4 milliarder kroner. Det er 9 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015.

Nedgangen har sin bakgrunn i at det nå indikeres et fall på hele 13,3 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i de samlede investeringene i 2016 dempes noe av økte investeringer i industri og kraftforsyning.

Vekst i kraftforsyningsinvesteringer

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 3,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2015, ifølge sesongjusterte tall.

I samme tidsrom falt industriinvesteringene med 4,5 prosent, mens det var en kvartalsvekst på 9,1 prosent i kraftforsyning.

– Fremdeles høyt nivå 

Norsk olje og gass skriver onsdag at investeringstallene fortsatt er på et høyt nivå, på tross av at de nedjusteres.

– Det er som forventet en nedgang i anslagene for oljeselskapenes investeringsplaner. Dette som følge av en dramatisk redusert oljepris, men først og fremst knyttet til arbeidet selskapene gjør med å redusere kostnadene, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Omtrent på 2011/2012-nivå

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 1. kvartal 2016 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2015 på 189,6 milliarder kroner. Anslaget for 2016 er nå på 163,9 milliarder kroner.

– Det er viktig å minne om at vi fortsatt har et svært høyt investeringsnivå på norsk sokkel. De nedjusterte tallene som ble lagt frem i dag, er på samme nivå som i 2011-2012.