Styringen av oljefondet

Publisert

Het debatt.

Regjeringen får kritikk for svak satsing på miljø og etikk i sitt forslag til hvordan oljefondet bør styres. Fredag starter debatten i Stortinget.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF ventes å komme med klare krav når stortingsmeldingen om forvaltningen av fondet tas opp i finanskomiteen.

Mest kritikk fikk regjeringen for ønsket om å legge ned Etikkrådet og å la Norges Bank selv overta ansvaret for å kontrollere at fondet opptrer etisk.

Som å sette bukken til havresekken, mener flere organisasjoner om forslaget, som verken Venstre eller KrF synes noe om.

Det er på sin plass å styrke etikkarbeidet internt i Norges Bank, men vi bør ikke avvikle Etikkrådet av den grunn, sier KrFs Hans Syversen, som leder finanskomiteen.

Forslaget om å øke rommet for miljøinvesteringer til inntil 50 milliarder kroner imponerte ikke miljøbevegelsen. Heller ikke sammensetningen av og mandatet til utvalget, som skal vurdere oljefondets investeringer i kull, gass og olje, avstedkom jubel.

Styrker etikken

Regjeringen mener kravet om ansvarlige investeringer vil bli best ivaretatt hvis Norges Bank får hele ansvaret for å sørge for at retningslinjene blir fulgt.

Vi styrker åpenheten, vi styrker etikken og vi styrker ansvarligheten, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Men Venstre og KrF ser ikke noen motsetning mellom å styrke Norges Banks etiske arbeid og beholde det uavhengige Etikkrådet. Rådet anbefaler i dag hvilke selskaper oljefondet bør ut av.

Regjeringen foreslår også å flytte myndigheten for å trekke fondet ut av uetiske selskaper fra Finansdepartementet til Norges Bank. Hensikten er å hindre spekulasjoner om at beslutningene om uttrekk er politiske.

Den endelige stortingsbehandlingen skjer i mai.

Klimamandater

Det var også knyttet store forventninger til regjeringens varslede omlegging til et grønnere oljefond.

Vi styrker de mandatene Norges Bank i dag har til å investere på miljørelaterte områder, herunder fornybar energi. Vi nesten dobler til 50 milliarder kroner, og det mener vi er en styrking, sier Jensen.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre er ikke imponert:

Vi mener forslaget er beskjedent, stort sett en videreføring av eksisterende praksis og viser liten vilje til nytenkning, sier han.

Miljøbevegelsen hadde håpet på en større grønn dreining.

Det er et svært mangelfullt initiativ regjeringen legger fram, mener Zeros daglige leder Marius Holm.

Bellona mener økningen skjer fra et «pinlig lavt nivå» og ber regjeringen lage en opptrappingsplan.

Målet må ligge på 5 prosent av de totale investeringene, sier Janne Stene, leder for Bellonas klimaarbeid.

Kullutvalg

Etter at Stortinget i mars avviste et forslag om at oljefondet ikke lenger skal investere i kull, ble det i stedet flertall for å opprette et ekspertutvalg som skal vurdere investeringer i kull, olje og gass. Det var et kompromiss mellom Høyre/Frp-regjeringen og Venstre og KrF.

Men Zero mener regjeringen har lurt de to samarbeidspartiene ved å sette ned et utvalg som er en «oppskrift på å fortsette som før».

Venstre-leder Trine Skei Grande erkjenner at utvalget og mandatet ville vært annerledes om hun hadde fått bestemme, men minner om at det er utfallet til slutt som teller.

Det er Stortinget som har siste ord. Det er neste vår det store slaget står, sa hun nylig.

Gruppen legger fram sine anbefalinger innen utgangen av november.

©NTB