Det skal fortsatt brukes penger

Published

Moderat oppjustering for 2015.

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 4. kvartal 2014 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i år på 218,6 milliarder kroner. Anslaget for 2015 er nå på 188,6 milliarder.

Investeringstellingen for 4. kvartal stadfester at aktivitetsnivået på norsk sokkel vil passere toppen inneværende år. Aktivitetsnivået i petroleumsnæringen i 2015 vil imidlertid fortsatt være høyt i et historisk perspektiv, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i en pressemelding.

Ny nedjustering for 2014

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 4. kvartal til 218,6 milliarder kroner i 2014. Det er 8,7 milliarder kroner lavere enn anslaget for foregående kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er nedjusteringene hovedsakelig knyttet til feltutbygginger og felt i drift, mens vi for øvrige områder bare finner mindre justeringer. Investeringsanslaget til felt samlet (feltutbygging og felt i drift) er nå på 166 milliarder kroner. Dette er 8,3 milliarder lavere enn foregående kvartal. Anslaget for feltutbygging reduseres med 3,4 milliarder kroner, mens tallet for felt i drift går ned med 4,9 milliarder kroner, sammenlignet med forrige kvartals anslag.

Moderat oppjustering for 2015

Tellingen for 4. kvartal anslår nå de samlede investeringene i 2015 til 188,6 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 3,3 milliarder kroner fra foregående kvartal. men er 34,7 milliarder kroner lavere enn sammenliknbare tall for 2014 gitt i 4. kvartal 2013. Det er hovedsakelig innenfor felt samlet at investeringene anslås å falle fra 2014 til 2015. Anslaget for feltinvesteringer og felt i drift er 45,5 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014 gitt i fjerde kvartal 2013. Tall for letevirksomhet og landvirksomhet viser en mindre oppgang sammenliknet med foregående kvartal.

Opplysningene i tellingen for 4. kvartal er innhentet fra operatørene på norsk sokkel i begynnelsen av oktober. Anslagene til tellingen er derfor i stor grad laget før det kraftige oljeprisfallet i oktober og november satte inn. SSBs investeringsanslag omfatter bare prosjekter hvor det er levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Rettighetshaverne på Johan Sverdrup forventer å levere PUD i 1. kvartal 2015.