Ptils prioriteringer evaluert

Positive resultater, men også utfordringer, i følge Ptil. Oppsummeringen av oppgavene som er utført i tilknytning til det «viktigste av det viktige», er et prioritert og nødvendig arbeid for Petroleumstilsynet – og dermed for næringen. Hver av de fire hovedprioriteringene som gjaldt for 2013, er nøye belyst. Ledelse og storulykkerisiko Ptils oppmerksomhet knyttet til ledelse og storulykkerisiko ble … Continued

Positive resultater, men også utfordringer, i følge Ptil.

Oppsummeringen av oppgavene som er utført i tilknytning til det «viktigste av det viktige», er et prioritert og nødvendig arbeid for Petroleumstilsynet – og dermed for næringen. Hver av de fire hovedprioriteringene som gjaldt for 2013, er nøye belyst.

Ledelse og storulykkerisiko

Ptils oppmerksomhet knyttet til ledelse og storulykkerisiko ble i 2013 rettet mot boreentreprenørene; hvordan selskapene tilpasser aktivitetene i samsvar med knapphet på kritiske ressurser, og selskapenes egen oppfølging og oversikt over egen virksomhet.

Ptils inntrykk er at selskapene i større grad enn før vektlegger hvordan ledere påvirker risiko nedover i organisasjonen. Dette aspektet ved ledelse kan ikke understrekes nok, i følge Ptil og registrerer også at næringen satser mer på å forbedre planlegging og effektivitet som følge av lavere lønnsomhet og høye kostnader.

Risikoutsatte grupper (HP-RUG)

I 2013 var en stor del av Ptils arbeid på området HP-RUG rettet mot grupper innenfor boring og brønn, med hovedvekt på flyttbare innretninger. Arbeidet avdekket en rekke svakheter, blant annet ved enkelte selskapers kjennskap til arbeidsmiljørisiko og hvordan operatørselskapene involverer seg i entreprenørene.

Av arbeidsmiljøfaktorene var det støy som fikk størst oppmerksomhet og ble fulgt tettest opp i forbindelse med tilsyn, SUT og samtykker. Ptils tilsynsaktiviteter bidro til synliggjøring av innleide arbeidstakere som gruppe, og har gitt mer oppmerksomhet mot utfordringer i oppfølgingen av disse gruppene.

Barrierer

Gjennom tilsyn, granskinger og kartlegging av risikonivå i petroleumsvirksomheten, ble det i 2013 avdekket relativt store forskjeller mellom aktørene med tanke på forståelse av forskriftenes krav til barrierestyring – og derfor også etterlevelsen av disse kravene. Ptil ser at de fleste selskapene fremdeles har utfordringer knyttet til barrierer. Ptil registrerer imidlertid at deres arbeid knytet til barrierestyring har resultert i positive prosesser og initiativer i næringen.

Ytre miljø (HP-M)

En viktig del av arbeidet på området HP-M var i 2013 knyttet til kunnskapsutvikling og forebygging. Dette inkluderer økt oppmerksomhet på blant annet metodeutvikling for risikovurdering, læring av hendelser, kunnskapsutvikling innen havbunnsanlegg og økt fokus på brønnsikkerhet og robuste brønner. I løpet av året ble det organisert flere industriseminarer om ytre miljø, og en rekke aktørspesifikke tilsyn ble gjennomført.

HP-M vil ikke videreføres til 2014, men innarbeides i de øvrige hovedprioriteringene.

Kilde: ptil.no