Visund
Visund

Ptil krever redegjørelse fra Statoil

Publisert

Mener situasjonen ved Visund kunne blitt farlig. 

Petroleumstilsynet har sluttført granskning av Statoils anlegg ved Visund-feltet. Det er Statoil som er operatør ved olje- og gassfeltet Visund, som ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaksfeltet i Tampen-området. I forbindelse med brønnvask ved en boreoperasjon på feltet, oppstod det 16. mars 2016 en brønnkontrollhendelse med innstrømning fra reservoar (brønnspark). Granskningsrapporten er nå ferdigstilt.

Forkilte ventiler hindret normale drepeprosedyrer

Brønnspark oppstår når formasjonstrykket i en petroleumsbrønn overskrider det hydrostatiske trykket og brønnvæske strømmer ut. Situasjonen kontrolleres ved at man stenger ventiler og sirkulerer inn tyngre boreslam.

Statoil antok i forkant av hendelsen at barrierer (i form av blant annet sementert 7" liner) var verifisert. Kort tid etter fullført vaskeprosess ble borestrengen heist opp fra den sjøvannsfylte brønnen, og man observerte volumøkning. Brønnen ble isolert med ventil, og det observerte trykket stabiliserte seg etterhvert på 84 bar. I forberedelsen til å drepe brønnen oppdaget man at begge ventilene under Top-drive hadde forkilt seg, og dermed ikke tillot bruk av normale drepeprosedyrer.

Ptil melder at situasjonen kunne blitt farlig

I etterkant av hendelsen ble anlegget trykkavlastet og produksjonen på Visund ble stengt ned. Det ble ikke registrert skade på personell, materiell eller utslipp til det ytre miljø som følge av innstrømningen i brønnen. Ptil melder likevel at hendelsen spesiell ettersom normale metoder for å drepe brønnen ble forhindret av en forkilt ventil under Top-drive, samt at Statoil opprinnelig hadde en antatt at barrieren (i form av bekreftet Inflow-test) var verifisert.

I granskingsrapporten heter det: ... Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde brønnsparket potensielt kunne ført til en komplisert og langvarig drepeoperasjon med mulighet for en eskalering av risiko.

Avdekket flere regelbrudd

Ptils gransking har videre identifisert regelbrudd knyttet til utforming av brønnbarrierer, verifisering av brønnbarrierer, klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr, vedlikeholdsprogram for Kelly-cock ventiler og konfigurasjon av havbunns-BOP (utblåsingssikringer). Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til brønnbarrierer, risikoregister, trening og øvelser.

Krever redegjørelse og oppfølging fra Statoil

Ptil har nå oversendt brev til Statoil med frist til 18. august for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert. I brevet heter det blant annet:

Rapporten inneholder påviste (5) avvik og (3) forbedringspunkter ... Ptil ber om en redegjørelse for hvordan disse observasjonene vil bli håndtert og vi ber om svar på dette brevet innen 18.8.2016.

I vår videre oppfølging ønsker Ptil å ha et møte med Statoil der dere presenterer dybdestudien med egne funn, ytterligere analyser av Kelly-cocker, konklusjoner og plan for videre tiltak i selskapet. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for tillitsvalgte i selskapene, deriblant verneombudene. Rapporten vil bli publisert på nettstedet vårt.

Powered by Labrador CMS