Her er områdene der Miljødirektoratet sier nei til vindkraft

Miljødirektoratet har levert sin temarapport til NVE’s nasjonale ramme for vindkraft på land.

Som en del av NVE’s arbeid med nasjonal ramme for vindkraft på land skal forskjellige etater levere inn sine innspill på de 43 områdene som NVE har pekt ut.

Arbeidet skal legges frem 1. april, men flere av aktørene som er involvert har nå kommet med sine temarapporter. En av de er Miljødirektoratet.

I sin temarapport har Miljødirektoratet pekt ut deler av 43 analyseområder som det i henhold til bestillingen fra Klima- og miljødepartementet «av hensyn til miljø, ikke er akseptabelt at inngår i den nasjonale rammen». Disse områdene er skravert ut slik at man ser hvordan de overlapper med de utpekte områdene.

Samtidig presiserer Miljødirektoratet at selv om de med disse kartene peker ut hvor de mener det ikke er akseptabelt å bygge vindkraft, så må ikke det automatisk tolkes som et klarsignal om at det er fritt frem å bygge ut i de øvrige delene som ikke er skravert ut.

Miljødirektoratet skriver på sin hjemmeside at de har basert sine anbefalinger på miljøinteresser relatert til:

  • Fugl
  • Villrein
  • Flaggermus
  • Annet dyreliv
  • Naturtyper
  • Friluftsliv og store sammenhengende naturområder, og landskap

– Vi har vurdert miljøverdier og forventet påvirkning fra mulig framtidig relativt omfattende vindkraftutbygging, uten at det er gjort noen avveiing mot produksjons­potensial og nettkapasitet, skriver Miljødirektoratet på sin hjemmeside.

Temarapporten fra Miljødirektoratet er trolig en av de mer interessante å følge med på med tanke på at vindkraft er et spørsmål der flere av miljøorganisasjonene er uenige med Den norske turistforeningen. Sistnevnte har blant annet gått ut og bedt NVE om å stanse arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft, mens miljøorganisasjonene har hatt et litt mer nyansert syn der de har vært for noen vindparker samtidig som de har vært motstandere av andre fordi noen av vindkraftparkene krever for stort naturinngrep.

Her kan du laste ned og lese hele temarapporten fra Miljødirektoratet.

Les mer: