Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Asgeir Tomasgard, professor NTNU og senterdirektør NTRANS, Tanja Winther, UiO og INCLUDE, Jon-Arne Røttingen direktør Forskningsrådet.
Foto: Hilde Wormdahl/NTNU
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Asgeir Tomasgard, professor NTNU og senterdirektør NTRANS, Tanja Winther, UiO og INCLUDE, Jon-Arne Røttingen direktør Forskningsrådet. Foto: Hilde Wormdahl/NTNU

Nye sentre skal finne rettferdige energiløsninger

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) er ett av to sentre som har fått status som nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), kunngjorde Forskningsrådet i dag.

Fakta om NTRANS og FME:

NTRANS samler forskere fra NTNU, Sintef, Universitetet i Oslo, NHH og SNF fra Bergen, Institutt for energiteknikk (IFE), Høgskolen på Vestlandet og Vestlandsforskning i Sogndal. I tillegg omfatter NTRANS 30 brukerpartnere fra deler av næringsliv og forvaltning og ti internasjonale partnere fra ledende globale miljøer.

  • NTRANS vil årlig involvere 20-25 masterstudenter gjennom de samfunnsvitenskapelige masterprogrammene ved NTNU, NHH, UiO og HVL.
  • Senteret vil utdanne 27 ph.d.-studenter og post doc´er fordelt på de forskjellige forskningsområdene.
  • Totalbudsjettet er på rundt 303 millioner kroner over åtte år hvorav Forskningsrådet bevilger 104 millioner kroner.
  • FME Forskningssentre for miljøvennlig energi er en ordning med langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på områdene energi og klima. De nasjonale sentrene arbeider med fornybar og miljøvennlig energi i tillegg til CO2-håndtering. Norges forskningsråd finansierer FME.
  • NTNU er vertskap for tre FME-sentre (ett avsluttes våren 2019), og partner i seks.

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.

– Dette skal vi gjøre i et samspill mellom samfunnsvitenskap og teknologi og i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning, sier senterdirektør og professor ved NTNU, Asgeir Tomasgard i en pressemelding.

Fantastisk å få tildeling

– Å få denne tildelingen er fantastisk. FME-ordningen gir langsiktighet og en unik mulighet for samarbeid med aktørene i næringsliv og forvaltning som skal være pådrivere i å endre samfunnet, sier Tomasgard. Målet er å være relevant for beslutningene som skal hjelpe oss å nå klimamålene i 2030, på veg mot nullutslipp i 2050.

Samspill mellom teknologi og samfunn

– Vi glemmer ofte at omstillingen vil preges av interessemotsetninger og konflikt. De gule vestene i Frankrike, bomveimotstand og konflikter rundt vindkraftutbygging minner oss på behovet for å forstå samspillet mellom ny teknologi, politiske virkemidler og større samfunnsprosesser. Samtidig er det ikke slik at motstanden bare kommer fra «folk flest», det er også mange sterke aktører som har mye å tape på radikal omstilling, uttaler senterets ene nestleder Tomas Moe Skjølsvold.

Skjølsvold vil ha ansvar for senterets tverrfaglige samarbeid.

– NTRANS vil forske på hvordan vi samarbeider på tvers av lokale, nasjonale og internasjonale særinteresser, på tvers av sektorer, samt hvordan politiske myndigheter kan legge til rette for at folk flest, næringslivet, markeder og offentlig sektor kan bidra med klimakutt og energiomstilling, sier Skjølsvold.

Viktig med nøytral kunnskap

Mette Bjørndal, professor ved NHH, er den andre nestlederen og forskningsdirektør for det nye senteret og mener at forskerne knyttet til NTRANS har en viktig rolle i samfunnsdebatten.

– Når vi ser på debatten som foregår nå om for eksempel vindkraft, kabler eller bompenger så er det ekstra viktig at forskningssentre som NTRANS, som uavhengige institusjoner, finner fakta som ikke er drevet av særinteresser. Spesielt gjelder dette på områder hvor endringen krever politiske avgjørelser. Det å ha forskere som ser på hva som er fordeler og ulemper og ikke er farget av egne interesser, kan bidra til en mer nyansert debatt, sier Bjørndal.

Kan ikke løses av ett fagmiljø

Anne Kristine Børresen er dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU, som er vertskap for senteret. Hun er svært glad for at NTRANS nådde opp i søknadsrunden om nytt FME.

– De store samfunnsutfordringene kan ikke løses av ett fagmiljø alene, så tverrfagligheten som NTRANS representerer, med samarbeid mellom teknologer, humanister, økonomer og samfunnsvitere, er avgjørende for å finne gode løsninger på energiomstillingen vi står ovenfor nå, uttaler Børresen.