Nasjonal ramme for vindkraft:

Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi ønsker å ta opplyste beslutninger her i landet, og det ligger det godt til rette for nå

NVE overleverte nasjonal ramme for vindkraft på land.

Publisert

Etter mye arbeid la NVE frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land på mandag denne uken. Den nye NVE-sjefen Kjetil Lund overleverte NVEs forslag til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og miljø- og klimaminister Ola Elvestuen.

Selv om det formelt sett var hans første arbeidsdag, røpet Lund at han hadde tjuvstartet litt for å være godt forberedt. Han innledet sin presentasjon med å vise til oppdraget som NVE hadde fått fra olje- og energidepartementet. Det var et todelt oppdrag:

  1. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag for landbasert vindkraft
  2. Forslag til mest egnede områder for lokalisering av vindkraft på land vist på kart

I forbindelse med arbeidet har det også blitt utarbeidet 21 temarapporter, og de har ligget tilgjengelig for nedlasting fra NVE.no.

Nå mener den nye NVE-sjefen at politikerne har et veldig godt utgangspunkt for å ta gode beslutninger om vindkraften.

- Vi ønsker å ta opplyste beslutninger her i landet. Det ligger det godt til rette for nå, sier Lund.

Han pekte videre på at vindkraft er en nokså ny næring, men at Norge med denne nasjonale rammen har et bedre utgangspunkt for å ta gode beslutninger enn de fleste andre.

- Aldri har noen hatt så mye systematisk kunnskap om vindkraften. Jeg tviler også på om andre land har så mye systematisk kunnskap som det vi i Norge har her og nå, sa Lund.

Det er nødvendig fordi det er viktige beslutninger som skal tas der forskjellige hensyn på veies opp mot hverandre.

Lund viste til at Norge har særdeles gode vindforhold, og det er bedre potensiale for vindkraft i Norge enn for eksempel i Danmark og Tyskland der de har bygd ut mye mer enn her.

Lund og NVE mener at det er mulig å hente ut om lag 30 prosent mer ytelse fra vindkraft i Norge enn i Danmark og Tyskland, og at det over et år tilsvarer ca. 1000 timer ekstra produksjon fra vindkraftparkene.

Mange av de som er kritiske til utbygging av vindkraft i Norge har vært frustrerte over at det tilsynelatende har vært så store områder som har blitt pekt ut. Totalt ble det lagt ut 43 analyseområder som ble sjekket om det var aktuelt. Av de er imidlertid 30 fjernet, og nå står det bare 13 analyseområder igjen.

Lund forteller at selv om det kanskje bidro til ekstra støy at det var så mange utpekte potensielle områder for vindkraft, så var det viktig å gjøre det av hensyn til en åpen prosess.

- Vi la de frem for å være transparente om arbeidsform og for å få innspill om de, sier Lund.

Han legger til at innenfor de 13 områdene så er omtrent 1/3 også eksludert allerede nå.

- Dette er ikke en utbyggingsplan, og det er ikke en tempoplan. Dette er de områdene som anses som mest velegnet, sier Lund.

Det var tydelig at den nye NVE-sjefen brukte mye av sin tid på å adressere vindkritikerne og forsøke å berolige dem. Det samme gjorde også olje- og energiministeren da han fikk ordet.

- Dere har gitt oss et styrket kunnskapsgrunnlag som vi tar med oss når den videre vindpolitikken skal utformes, sa Freiberg.

Han slo fast at det skal legges tilrette for vindkraftutbygging på land i Norge, men at det skal tas hensyn.

- Fra regjeringens side vil vi legge tilrette for lønnsom vindkraftutbygging, men vi må også ta vare på andre samfunnsinteresser. Snart vil vindkraft bidre med opp mot 10 prosent av norsk kraftproduksjon, sa Freiberg.

Han trakk frem at vindkraften skaper både verdier og arbeidsplasser, samt inntekter til fellesskapet, men påpekte samtidig at vindkraften også hadde negative virkninger for miljøet, landskapet, naturen og reindriften.

Mange av motstanderne av vindkraftutbygging på land pleier å vise til at vi kan bygge de til havs, men så enkelt er det ikke.

- Vindkraft til havs er veldig spennende, særlig i et industriutviklingspektiv, men kostnadsforskjellen mellom vindkraft på land og vindkraft til havs er fortsatt betydelig, sier Freiberg.

Han trakk ikke frem tallene, men det er for eksempel kjent at Equinor ber om 2,5 milliarder kroner i støtte fra Enova for å bygge ut Hywind Tampen.

Freiberg tok også opp muligheten for å ruste opp eksisterende vannkraftverk.

- Det skal vi selvsagt gjøre, og det gjør vi også, men det er ikke så mye å hente som mange kanskje tror, sier Freiberg.

Her har tidligere tall estimert at potensialet ligger alt fra 5 til 15 TWh avhengig av om man bare oppgraderer eksisterende vannkraftverk eller om man også utvider vannkraftverkene og tar i bruk mer vann. Det vil i såfall også innebære naturinngrep.

Olje- og energiministeren påpekte også at det som nå har blitt levert fra NVE er et forslag, og at den nasjonale rammen skal ut på høring før politikerne skal bestemme seg.

- NVEs forslag kommer til å bli sendt ut på en bred høring. Vil vurdere alle innspill fra høringsrunden før jeg fremmer anbefalingen mot slutten av denne prosessen, sier Freiberg.

Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen var også opptatt av å adressere og berolige vindkraftskritikerne i sin tale.

- Det er ikke noe tvil om at strømmen av vindkraftsøknader hittil har vært for tilfeldig.Det gamle systemet har ikke fungert godt nok, sier Elvestuen.

Han påpekte også at mange søknader har blitt avslått, men at det har vært vanskelig å gjøre en samlet vurdering av alle vindkraftprosjektene når søknadene har blitt behandlet. Han mener derfor at den nasjonale rammen er et stort og viktig fremskritt.

Som nevnt innledningsvis har det blitt utarbeidet 21 temarapporter i forbindelse med arbeidet. Elvestuen påpekte at miljøet har fått mye oppmerksomhet i denne prosessen.

- Miljødirektoratet og riksantikvaren har laget ni av disse rapportene, sier Elvestuen.

Han påpeker at det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, og at det må gjøres noen valg av hvor det er mest hensiktsmessig å tilrettelegge for bygging av vindkraft. Nå tror han på færre konflikter fremover ettersom antall områder er kraftig redusert.

Samtidig påpeker også han at siste ord ikke er sagt selv om forslaget til den nasjonale rammen nå er overlevert.

- Rammen vil ikke bli en utviklingsplan. Det skal være grundig konsesjonsbehandling hvor lokale forhold skal vurderes, sier Elvestuen.