Kjetil Lund i NVE har fått en analyse som viser at Statnett bør kunne drives mer kostnadseffektivt. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Kjetil Lund i NVE har fått en analyse som viser at Statnett bør kunne drives mer kostnadseffektivt. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse skulle tilsi

Ny studie viser at Statnett bør kunne drive mer kostnadseffektivt.

NVE forteller i en pressemelding at en ny analyse av europeiske nettselskaper viser at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa.

- Analysen viser at kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse skulle tilsi. Det er NVE sin oppgave å regulere Statnett. Vi vil nå vurderer hvordan vi kan styrke insentivene til at Statnett driver kostnadseffektivt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Analysen er et samarbeid mellom reguleringsmyndigheter i 15 land i Europa der 17 selskaper, tilsvarende Statnett i Norge, blir sammenlignet. Analysen vurderer hvor kostnadseffektive selskapene er i forhold til den anleggsmassen de eier og drifter. Analysen søker å ta hensyn til forskjeller som blant annet mandat, kostnadsnivå, tekniske løsninger og noen geografiske forhold mellom landene.

- Det er metodisk vanskelig å sammenligne nettselskaper på tvers av land. Statnett er dessuten inne i en investeringsperiode. Det er derfor gode grunner for at selskapet har hatt økte kostnader i de senere årene. Analysen tyder likevel på at Statnett kan bedre sin kostnadseffektivitet, sier Lund.

Statnett tar rapporten med fatning.

- Selv om det ikke er unaturlig at vår effektivitetsmåling går noe ned når vi hatt så høy utbyggingsaktivitet, er dette selvsagt bekymringsverdig. Et stort behov for å bygge opp kapasiteten til å få på plass mye nytt nett på relativt få år, har en kostnadsside. Samtidig mener vi at målingen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til særnorske forhold som topografi og klima, og det generelt høye kostnadsnivået her i landet, sier konsernsjef Auke Lont.

Han forteller videre at NVE følger opp Statnett, og at funnene i denne studien kanskje kan benyttes når de skal fastsette Statnetts inntektsramme for 2020.

Rapporten kan lastes ned og leses her.

Fakta om studien:

  • Som ledd i oppfølgingen av Statnett, har NVE deltatt i en analyse som har sammenlignet kostnadseffektiviteten mellom europeiske TSOer. TSOer er selskaper som eier og driver transmisjonsnettet.
  • Analysen heter CEER-TCB18 Pan - European cost-efficiency benchmark for electricity transmission system operators og er utført av konsulentselskapet Sumicsid.
  • Studien analyserer 17 selskaper fra 15 land, TSOene og reguleringsmyndighetene fra landene har bidratt med data og innspill i prosessen.
  • Konsulentene har levert en hovedrapport som beskriver prosess og innhold i studien. Den inneholder også noen resultater uten at selskaper er identifisert. I tillegg til hovedrapporten har NVE mottatt en landspesifikk rapport hvor Statnett sine data og resultater presenteres nærmere.
  • NVE har deltatt i tilsvarende europeiske studier av TSOer i 2008 og 2013. NVE anvender ikke resultatene fra slike studier «mekanisk» i reguleringen av Statnetts inntekter, men de er et viktig verktøy i den økonomiske reguleringen av Statnett.