Runar Sjåstad sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og er medlem i Energi- og miljøkomiteen.
Runar Sjåstad sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og er medlem i Energi- og miljøkomiteen.

- Kommuner kan miste industriprosjekter grunnet manglende strømkapasitet

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad reagerer på lang behandlingstid på klager i Olje- og energidepartementet.

Publisert

Arbeiderpartiets Stortingsrepresentant Runar Sjåstad fra Finnmark har henvendt seg til Olje- og energiminister Tina Bru for å be henne svare på hva hun vil gjøre for å redusere behandlingstiden på klagesaker i Olje og energidepartementet (OED). Sjåstad mener den lange behandlingstiden gjør at kommuner risikerer å miste viktige industriprosjekter grunnet manglende kapasitet på strømforsyningen.

Som eksempel trekker Sjåstad frem Senja kommune i Troms og Finnmark. Kommunene har en fullt utnyttet kapasitet på strømtilførsel og har søkt NVE om oppgradering av høyspentlinjen.

- Det har vært jobbet i ti år med å styrke forsyningssikkerheten til Senja og det er innført sparetiltak. Konsesjonssøknaden fra NVE er påklagd og saken er oversendt OED for klagebehandling. Kommunen har fått oppgitt at behandlingstid for denne type saker er cirka to år, noe som kommer i tillegg til byggeperioden som vil være cirka ett år for denne linjen, sier han.

Kommunen er redd videre vekst og utvikling vil bli forsinket eller stanse opp grunnet manglende kapasitet på strømforsyningen.

Runar Sjåstad

Blant annet er industrigiganten Salmar i gang med bygging av et lakseslakteri og utvider kapasitet på settefisk-anlegg - en total investering på mellom 1-1,5 milliarder kroner.

- En klagebehandling på to år vil umuliggjøre Salmar sine planer om oppstart av settefisk anlegget som planlagt i mai 2022. I tillegg planlegger Statkraft et kommersielt anlegg for bruk av grønn metanol i Finnfjord i Senja kommune. De vil ha et årlig energibehov på 1 TWh. Kommunen er redd videre vekst og utvikling vil bli forsinket eller stanse opp grunnet manglende kapasitet på strømforsyningen, sier Sjåstad.

Bru: - Saken er prioritert

Nå har svaret kommet fra Tina Bru - som i første rekke understreker at saksbehandlingstiden i klagesaker knyttet til ulike energi- og vassdragstiltak avhenger generelt av flere forhold, blant annet herunder sakens kompleksitet, eventuelle behov for å innhente ytterligere opplysninger og departementets saksmengde for øvrig.

- Saksbehandlingstiden i slike saker, som ofte gjelder konfliktfylte tiltak lokalt eller regionalt, må balanseres mot hensynet til forsvarlig behandling med tilstrekkelig grad av medvirkning og involvering av sakens parter og de ulike berørte interessene, skriver Bru i sitt svar.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på når denne saken vil være ferdig behandlet, men jeg kan bekrefte at saken er prioritert.

Tina Bru

Bru adresserer Sjåstads eksempel fra Senja kommune, som er til klagebehandling i departementet.

- Mitt departement er i møte med Troms Kraft Nett gjort kjent med at saken haster, herunder om tiltakets betydning for forsyningssikkerheten generelt og for industriutviklingen lokalt. Jeg er ikke kjent med hvor kommunen skal ha fått opplysninger om en behandlingstid på to år, men fra departementets side er det overfor konsesjonæren redegjort for en forventet behandlingstid som er vesentlig kortere enn det representanten skisserer i begrunnelsen for spørsmålet. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på når denne saken vil være ferdig behandlet, men jeg kan bekrefte at saken er prioritert, avslutter Bru.