Rune Flatby i NVE. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Rune Flatby i NVE. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- I dag betales det ikke gebyrer for behandling av saker etter vassdrag- og energilovgivningen

Oljeselskapene må betale for å søke om letelisenser. Det slipper utbyggerne som søker om å få bygge vind- eller vannkraft.

I en serie artikler har enerWE sett nærmere på årets søknader om lisenser til å lete etter olje og gass på norsk sokkel, og vi har blant annet sett på hva det koster å søke om en letelisens.

Dette er det Oljedirektoratet som håndterer, og de rapporterer til Olje- og energidepartementet. Det samme gjør også NVE. De håndterer søknadene fra vindkraftaktørene når de søker om tillatelse til å bygge ut vindkraft.

Det er mange forskjeller mellom konsesjonsbehandling av vindkraft og letelisenser etter olje og gass, men begge deler går på utnyttelse av naturressurser til energiformål, og det er åpenbart flere fellestrekk.

Vi spurte derfor NVE om de har mye å gjøre med Oljedirektoratet i sitt arbeid med konsesjonene, og om de ser noen likheter.

Rune Flatby er direktør for konsesjonsavdelingen i NVE. Han forteller at de i utgangspunktet har lite med Oljedirektoratet å gjøre.

Konsesjonsprosessene i vind- og vannkraftsaker er styrt av regelverk i vassdragslovgivningen , energiloven og plan og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.

I motsetning til for eksempel oljenæringen er det ikke konsesjonsrunder for utpekte områder som tiltakshaverne kan søke på, men det er opp til prosjektutviklerne å fremme prosjekter

Rune Flatby

- I motsetning til for eksempel oljenæringen er det ikke konsesjonsrunder for utpekte områder som tiltakshaverne kan søke på, men det er opp til prosjektutviklerne å fremme prosjekter, sier Rune Flatby, direktør for konsesjonsavdelingen i NVE.

Hvert år lyses det ut forhåndsdefinerte blokker i TFO-lisenser på norsk sokkel, men det utlyses også blokker der oljeselskapene selv kan komme med innspill til hvor de vil lete. Denne utlysningen skjer hvert andre år.

For tiden er Nasjonal ramme for vindkraft på høring, og der er det pekt ut 13 områder der vindkraftutbyggerne kan søke om lisens. Hvert prosjekt må likevel gjennom en full konsesjonsrunde.

Fristen for høringen gikk ut i går, og nå skal alle høringssvarene gjennomgås før politikerne skal bestemme seg for hva de vil gjøre med den. Det gjenstår fortsatt å se om den blir vedtatt, og i hvilken form.

For Vannkraften er det litt annerledes.

- For vannkraft er det fire verneplaner som tydeliggjør hvor det ikke er mulig å søke, sier Flatby.

Flatby forteller at det tidligere var noe som het Samlet Plan som styrte hvilke prosjekter det kunne søkes konsesjon for. Den var behandlet av Stortinget, men den ble avviklet ved behandling av Stortingsmeldingen Kraft til endring i 2016.

Når olje- og gasselskapene søker om lisens for å lete i en blokk i enten Nordsjøen, Norskehavet eller Barentshavet, må de betale 123.000 kroner for hver søknad. Disse pengene går til å dekke Oljedirektoratets kostnader med å vurdere søknadene.

I NVE betales det ikke direkte for søknadene, men indirekte gjennom årlige avgifter.

I dag betales det ikke gebyrer for behandling av saker etter vassdrag- og energilovgivningen

Rune Flatby

- I dag betales det ikke gebyrer for behandling av saker etter vassdrag- og energilovgivningen. For vannkraft har det siden begynnelsen av 1900 tallet vært regelverk om at konsesjonærene må betale årlige avgifter til stat og kommuner i tillegg til å levere en andel av produksjonen til selvkost til kommunen, sier Flatby.

Både NVE og Oljedirektoratet sorterer under Olje- og energidepartementet, og de jobber begge med energispørsmål. Det er likevel lite samarbeid mellom de to etatene.

- Vi har i begrenset grad felles arbeidsmøter med Oljedirektoratet. Sakstypene er svært forskjellige når det gjelder virkninger og for energianlegg på land vil vertskommuner, fylke, miljøorganisasjoner og lokalbefolkning som blir berørt være svært sentrale i arbeidsprosessene. De involveres i høringsrunder, folkemøter og befaringer, sier Flatby.

Miljødirektoratet er en etat som har mye å gjøre med både NVE og Oljedirektoratet, men de er bare en av mange som NVE forholder seg til når de jobber med konsesjonssøknader.

- I konsesjonssaker er det en rekke andre myndigheter som er høringsparter og som vi samarbeider med når det gjelder regelverksutvikling og utredningsbehov. Miljødirektoratet er en viktig samarbeidspart. Som eksempel har NVE samarbeidet med en rekke myndigheter i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget i Nasjonal ramme for vindkraft. Høringsinnspill fra andre berørte myndigheter inngår i kunnskapsgrunnlaget i alle konsesjonsvedtak, sier Flatby.