NVE jobber med nye kriterier for hvordan nettleien skal fastsettes

Publisert

Det er 123 nettselskaper som har monopol på å drifte strømnettet i sine områder rundt om i landet. Noen av få av de er veldig store med mange kunder, mens mange er små med bare noen få tusen strømabonnenter.

For å unngå overprising av tjenesten blir prisen de får lov til å ta regulert av NVE. Denne reguleringen gjøres med utgangspunkt i modellen Data Envelopment Analysis (DEA). Den måler nettselskapenes relative effektivitet, og så settes det opp regnestykker for hvor mye de forskjellige nettselskapene får lov til å ta.

Tanken bak er å gi nettselskapene insentiver til å gjøre grep for å være så effektive som mulige selv om de har monopol.

Likevel er det store variasjoner i nettleien avhengig av hvor man bor og hvilket nettselskap man har. Mye av dette skyldes store forskjeller i hvor dyrt det er å bygge og drifte strømnettet. Det er for eksempel billigere å drifte strømnettet i tettbygde strøk i storbyer med korte avstander enn i grisgrendte strøk med lange avstander, få beboere og ulendt terreng som gjør det krevende å holde strømnettet oppe.

Det pågår også en høylytt politisk debatt om de store variasjonene i nettleien. På den ene siden argumenteres det for at nettleien bør følge samme prinsipp som postgangen der det koster det samme uansett hvor i landet man bor, mens det på den andre siden argumenteres for at nettleien må utjevnes gjennom effektiviseringstiltak - deriblant fusjoner av nettselskaper.

Nå har NVE fått konsulentselskapet THEMA Consulting Group til å utarbeide nye oppgavebeskrivelser som skal ligge til grunn for de fremtidige beregningene av nettleien.

NVE ønsker at også transportvolum og transportdistanse skal være med på å avgjøre hvor mye selskapene får ta i nettleie. Inkludert i det blir det også et moment som tar hensyn til at strømkundene har forskjellig etterspørsel etter effekt og energi, samt hvordan etterspørsel og produksjon av strøm påvirkes av hvor de er i nettet. Det kan for eksempel gi store utslag for nettselskapenes inntekter og utgifter hvis et lokalt vindkraftverk eller en stor kraftkrevende industri er koblet på det lokale nettselskapets nett.

Nå har THEMA Consulting Group levert sin rapport, og der har de lagt frem alternative matematiske tilnærminger i et forsøk på å finne de optimale effekt- og energidistansene. Alle tilnærmingene har sine fordeler og ulemper, men konklusjonen er at det er vanskelig å beregne den optimale effektavstanden.

NVE vil derfor måtte jobbe videre med problemstillingen, og de vil bruke rapporten som underlag for et nytt prosjekt som de vil jobbe med gjennom det inneværende året.

Rapporten er på engelsk, og den kan lastes ned her.

Les mer: