NVE ber om innspill på to alternative tilnærminger til hvordan effekttariffen skal settes

Publisert

Nettleien utgjør i dag en betydelig del av strømregningen, og den vil med all sannsynlighet bli enda høyere det nærmeste tiåret. Det skyldes i stor grad behovet for å oppgradere og bygge ut strømnettet, noe bransjen har anslått til å koste omlag 140 milliarder kroner i investeringer. Disse investeringene forventes så å øke nettleien med mellom 23 og 30 prosent.

Strømmarkedet er litt spesielt sammenlignet med alle andre markeder med tanke på at all strøm må produseres og brukes samtidig. Det som finnes av lagringsmuligheter består i relativt begrenset batterikapasiteter, samt muligheten for å justere opp og ned strømproduksjonen fra vannkraftverk med vannmagasiner, samt eventuell bruk av kull- og gasskraft.

Dette betyr at strømnettet til enhver tid må være godt nok utbygd til å håndtere maksimalbelastningen.

Hvis derimot maksimalbelastningen kan reduseres noe og fordeles litt mer utover døgnet, så reduseres behovet for å gjennomføre alle de dyre oppgraderingene av strømnettet.

Dette er bakgrunnen for at myndighetene gjennom NVE ønsker å innføre en effekttariff. Deres første forslag møtte imidlertid så mye motstand, at de valgte å gå en ny runde.

Nå forbereder de seg på å en ny høring en gang i slutten av første kvartal neste år, og i den forbindelse har NVE arrangert en workshop for bransjeaktørene og andre interesseorganisasjoner. Der gikk NVE gjennom hvordan de tenker, og hvordan de ser for seg at effekttariffen skal innføres.

For det er ikke et spørsmål om hvorvidt det blir nettariff, men hvordan den blir seende ut.

NVE mener at disse kriteriene må være oppfylt, uavhengig av hvilket hovedalternativ som velges:

 • Energiledd lik marginaltapskostnad (kostnaden som oppstår i nettet når en ekstra kWh blir overført) når kapasiteten i strømnettet er god
 • Prisen for bruk av strømnettet bør være høyere enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
 • De faste kostnadene i strømnettet skal være fordelt på en rimelig måte mellom brukerne av strømnettet
 • NVE har to tilnærminger til hvordan regelverket blir seende ut:

  • En løsning der regelverket ikke spesifiserer hvilken tariffmodell nettselskapene skal benytte, men fastsetter hvilke kriterier tariffmodeller må oppfylle. Dette alternativet innebærer at hvert enkelt nettselskap er ansvarlig for å utforme tariffmodell innenfor de kriteriene som fastsettes i forskriften.
  • En løsning der NVE fastsetter en felles tariffmodell for alle nettselskapene, med lokale tilpasningsmuligheter. Tilpasningsmuligheter kan for eksempel være at nettselskapet innenfor rammen av valgt modell, har frihet til å avgjøre hvor sterkt prissignal knyttet til effekt tariffen skal gi, og hvor hyppig og hvor mye tariffene skal variere i tid.
  • Det blir altså enten et felles regime som alle nettselskapene må forholde seg til eller en mer åpen tilnærming der hvert nettselskap står friere til å sette opp sine egne modeller så lenge de oppfyller kriteriene.

   Med tanke på hvor sterke meninger det er om hvorvidt nettleien bør være lik i hele landet eller ikke, så er dette trolig et tema som mange vil ha sterke meninger om.

   Hvis du ønsker å komme med innspill, kan du lese mer om forslagene her, og så sende innspill til NVE på epost. De må i såfall merkes med saksnummer 201841843.

   Her kan du laste ned og se presentasjonen NVE brukte på effektworkshopen med bransjen.