Oljedirektoratet: God prosjekt-gjennomføring på norsk sokkel

– Oppdaterte kostnadsanslag i forbindelse med statsbudsjettet viser at konklusjonene fortsatt holder mål.

Publisert

Samtidig med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, kom det frem at det var mange prosjekter som hadde store kostnadsoverskridelser.

Det hadde flere forklaringer, blant annet svak kronekurs, utfordringer i forbindelse med koronakrisen, forsinkelser og at arbeid med levetidsforlengelser var mer krevende enn forventet.

På tross av dette skriver Oljedirektoratet på sin hjemmeside at de fleste prosjektene faktisk leveres i tråd med kostnadsestimatene.

De viser til rapporten "Prosjektgjennomføring på norsk sokkel", som ble lagt fram tidligere i år.

– Oppdaterte kostnadsanslag i forbindelse med statsbudsjettet viser at konklusjonene fortsatt holder mål. Det til tross for en periode sterkt preget av koronapandemien og hvor flere av prosjektene har fått kostnadsøkninger sammenlignet med i fjor, sier Niels Erik Hald, underdirektør Utbygging og drift.

Kostnadsestimatene i PUD (Plan for utbygging og drift) har et usikkerhetsspenn på +/-20 prosent. Rapporten konkluderer med at et flertall av prosjektene ferdigstilles innenfor usikkerhetsspennet. Der kommer det også frem at prosjektgjennomføringen de siste årene har gått bedre enn det som var tilfellet i perioden før 2013.

Kostnadstallene i ODs rapport er hentet fra proposisjon 1 S, som Olje- og energidepartementet utarbeider årlig som en del av underlaget til Statsbudsjettet. 15 av prosjektene som omtales i rapporten har i budsjettet for 2021 fått et oppdatert kostnadsanslag.

Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien. På innretningene ble bemanningen redusert for å kunne overholde smittevernregler og eventuell koronasmitte om bord. Produksjon og sikker drift ble prioritert, og det ble færre folk til å utføre modifikasjoner på prosjektene.

Mange verft og byggeplasser i Norge baserer seg på bruk av utenlandsk arbeidskraft i tillegg til den norske bemanningen. Aktivitetene ble umiddelbart redusert da verftene måtte sende utenlandske arbeidere hjem for å hindre smitte.

Også globalt er leverandørindustrien rammet, eksempelvis har noen fabrikker vært nødt til å stanse driften. Dette har gitt forsinkelser i leveranser av utstyr til flere prosjekter i Norge.

Oljedirektoratet påpeker at det er stor usikkerhet rundt kostnadsanslagene som følge av pandemien.

– OD har de siste årene hatt regelmessige møter med operatører på utvalgte utbyggingsprosjekter. Dette arbeidet gir myndighetene kunnskap og erfaringer som kommer godt med når vi følger opp prosjektene som planlegges. Dette delte vi også i prosjektrapporten, sier Hald.

Powered by Labrador CMS