- Vi står midt oppi den grønne omstillingen

Norsk olje og gass påpeker at oljebransjen bidrar med penger, teknologi, kunnskap, erfaring og egne initiativer som er helt nødvendige hvis Norge skal nå klimamålene.

Publisert Sist oppdatert

I dag arrangerer bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sin årskonferanse. I fjor var det en av de siste konferansene som ble arrangert med fysisk tilstedeværelse, men i år går den digitalt.

I forbindelse med konferansen har Menon Economics utarbeidet en rapport om hva slags ringvirkninger Norge får fra olje- og gassnæringens aktiviteter. Rapporten tar utgangspunkt i 2019, og den viser at det er snakk om et betydelig antall arbeidsplasser og store verdier for hele Norge.

10 prosent av privat sysselsetting

- Vi er en industri for hele landet. I rapporten vi har mottatt ser vi at i 2019 var antall sysselsatte i industrien 205 000. Vi skapte verdier av olje- og gassaktiviteten for nærmere 600 milliarder kroner, det største økonomiske fotavtrykket av noen norsk næring og utgjorde 17 prosent av det samlede norske BNP i 2019, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i en pressemelding som sendes ut i forbindelse med rapporten.

Den samlede betydningen av aktiviteten i petroleumsnæringen i 2019 er beregnet til om lag 205.000 sysselsatte. Av disse er 24.000 sysselsatt hos operatører og partnere, 92.000 er ansatt i offshore leverandørindustri rettet mot olje og gass både i Norge og internasjonalt, og 89.000 er sysselsatt i andre kjøp av varer og tjenester som petroleumsnæringen etterspør. Samlet tilsvarer dette rundt 10 prosent av den samlede private sysselsettingen i Norge.

- Dette viser hvor viktig næringen er i hele landet. Det er godt kjent at Stavanger har mange tusen oljejobber, men oljenæringen sysselsetter for eksempel over 700 i Moss, 200 i Lillehammer og 1000 i Hammerfest. I Oslo sysselsetter olje og gassnæringen om lag 18.000. I tillegg får kommunen samlet sett 3,7 milliarder kroner fra næringen gjennom overføringer og personskatt. Dersom vi ser for oss at kommunen utelukkende bruker midlene til å ansette folk, tilsvarer dette lønn til mer enn 6.000 årsverk. Det er ingen nøyaktig vitenskap, men gir et godt bilde på hvor store inntektene er for hver kommune, sier Hauglie.

Totalt finner Menon at de petroleumsrelaterte inntektene i fylkene og kommunene er på om lag 45 milliarder kroner. Dersom kommunene bruker midlene utelukkende på lønnskostnader kan dette tilsvare mer enn 75.000 kommunale årsverk.

De samlede skatteeffektene i 2019 var på om lag 310 milliarder kroner, dette er inkludert de 45 milliardene som går til inntekter til fylker og kommuner. Med samlede nasjonale skatteinntekter på om lag 1430 milliarder kroner i 2019, utgjør direkte og indirekte skatter fra petroleumsnæringen 20 prosent av statens inntekter.

Klimatiltakene koster penger

Det å fortelle resten av landet hvor mye penger oljevirksomheten bidrar med, er viktig for bransjeorganisasjonen. Det er ikke bare for å skryte, men også for å fortelle at disse pengene er helt nødvendige for å finansiere alle klimatiltakene som må til.

- Norge har satt seg høye klimamål. Skal vi greie å nå Norges og verdens klimamål vil det koste penger. Olje- og gassindustrien har teknologien og kunnskapen som skal være med på å muliggjøre grønn omstilling. Rapporten viser også hvor viktig inntektene fra bransjen vil være fremover, sier Hauglie.

Samtidig er det ikke bare fossil energi som står på oljebransjens agenda. Andelen av omsetningen knyttet til leveransene fra leverandørindustrien til andre næringer har økt fra 14 prosent i 2014 til 25 prosent i 2019. Denne andelen er antatt å øke framover.

- Selv om leveranser til olje og gass fortsatt er dominerende, leverer offshore leverandørindustri en stadig større andel til andre næringer enn olje og gass. Og kompetansen fra petroleumsnæringen brukes i framveksten av andre næringer, som for eksempel havvind, sier Hauglie.

Det er sysselsatt om lag 25 000 i delen av offshore leverandørindustrien som kategoriseres som andre næringer. 2,4 prosent i av omsetningen til leverandørbedriftene i 2014 var rettet mot ren energi. Det tilsvarende tallet for 2018 er 5,2 prosent.

- I tillegg til eksisterende virksomhet og verdiskaping, utvikles helt nye verdikjeder gjennom karbonfangst og -lagring, hydrogen og havvind, og på sikt også mineralene på havbunnen. Tallenes tale er klar, vi står midt oppi den grønne omstillingen, avslutter Hauglie.

Powered by Labrador CMS