- Nettselskapene bør ikke eie batterier

Publisert

DNV GL har på oppdrag fra NVE skrevet en rapport om eventuell bruk av batterier i distribusjonsnettet.

Der konkluderer de med at batterier allerede i dag kan være et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell utbygging, men at det fra regulatorisk side bør gis et klart signal om at batterier ikke bør eies av nettselskapene.

- Vi er opptatt av at nettselskapene gjør kostnadseffektive investeringer og ønsker å ha et regelverk for hvordan batterier i nettet skal reguleres, sier avdelingsdirektør i NVE, Ove Flataker.

Det begrunnes med at nettselskaper som eier egne batterier kan favorisere bruk av de fremfor andre fleksibilitetsløsninger, samt batterier som isteden eies av tredjepartsaktører sikrer teknologinøytralitet og reduserer eventuell mistanke om krysssubsidering og rolleblanding.

Så langt er batterier ikke en del av nettvirksomheten, og DNV GL skriver i sin rapport at det er viktig at aktørene gjør seg erfaringer med bruk av batterier før et eventuelt forbud blir håndhevet for strengt. Nettselskap som ønsker å teste ut batterier bør derfor få anledning til det i de nærmeste årene. Det kan imidlertid være nyttig for selskap som ønsker å prøve ut batterier, at de allerede nå får avklart regulators holdning til fremtidig regulering av batterier.

- Vi oppfordrer nettselskapene til å gjennomføre piloter og testprosjekter for å vinne erfaring med hvordan nettselskapene kan nyttiggjøre seg av batterier i nettdriften, sier Flataker.

Han er enig i DNV GL sin presisering om at det ikke kun er snakk om å få erfaring med teknisk drift, men vel så viktig å teste modeller og avtaler for organisering av tjenesteleveranser og vedlikehold.

Flataker oppfordrer derfor nettselskapene til å benytte seg av FoU-ordningen som NVE innførte i 2013.

- Det er bra dersom flere selskap går sammen og samarbeider om test- og pilotprosjekter. I tillegg er det viktig at resultatene gjøres tilgjengelig og deles, understreker Flataker.

Her kan du laste ned og lese rapporten.