Når "best pratice" erstattes med "godt nok"

Publisert

KRONIKK av Av Geir Kalleberg, Mintra Group

Den lave oljeprisen har hatt konsekvenser for sikkerheten i oljebransjen. Selv om høyere oljepris i kjølvannet av OPECs produksjonskutt forhåpentligvis bremser utviklingen, må bransjen lære seg mer enn kostnadskutt for å stå rustet når prisen synker igjen.

Det kuttes i antall stillinger i oljesektoren. Mye av kuttingen skjer i HMS- og HR-avdelingene, som blant annet har ansvaret for sikkerhetsopplæring, katastrofetrening og sikkerhetskritisk kompetanse. Både Petroleumstilsynets og Statoils egne indikatorer viser en økning i antall alvorlige hendelser. Fagforeningen SAFE er bekymret, det samme er LO-forbundet Industri Energi. For et par dager siden annonserte arbeids- og sosialminister Anniken Haugli at Regjeringen setter ned et utvalg som skal granske sikkerheten i oljebransjen i kjølvannet av selskapenes kostnadskutt.

Man skal være forsiktig med å etablere årsakssammenhenger som ikke er skikkelig dokumentert, særlig når det handler om folks liv og helse. Samtidig er det ikke til å komme forbi at den lave oljeprisen har hatt konsekvenser for innvesteringene i sikkerhetsopplæring i oljesektoren. Vi ser daglig at det kuttes i trening og aktiviteter som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig og det som har vært "best pratice" erstattes med "godt nok".

På kort sikt er kutt et effektivt og synlig tiltak i arbeidet med å redusere kostnader. På lang sikt er denne løsningen lite egnet til å sikre eksisterende og nye inntektsstrømmer, kompetansenivået i bransjen og behovet for innovasjon.

Alternativet til å kutte er å tenke annerledes, både om teknologibruk, prosesser, måten et virksomhetsområde er organisert på og samarbeid med partnere. Særlig innen forvaltning av kunnskap, HR og sikkerhetsopplæring er potensialet stort. Det gjelder globalt, i oljesektoren og i maritim sektor generelt, men også i Norge har vi mye å hente på å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.

Den tradisjonelle, ofte klasseromsbaserte måten å gjennomføre kurs og sertifisering på er tid- og kostnadskrevende. Men ikke alle opplæringsaktiviteter handler om å slukke en brann eller evakuere med en livbåt. Kunnskap, utdanning, sertifisering og utstyrsopplæring egner seg godt for e-Læring.

Stadig mer avanserte HR-løsninger håndterer alt fra kursadministrasjon og gjennomføring til kompetanserapportering i forbindelse med anbud eller verifikasjoner. Det finnes funksjonalitet som sjekker kompetansenivået hos kursdeltagere før de starter, slik at opplæring blir gjennomført bare der det er nødvendig. Man kan etter hvert fokusere mer på å verifisere kompetanse og mindre på sertifikater og diplomer.

Forutsetningen for at oljebransjen og maritim sektor skal klare å realisere dette potensialet, er at de tar innover seg at oljeprisen kommer til å være lav lenge. OPECs produksjonskutt gir et pusterom og økt optimisme i industrien, men en strategi som går ut på at man skal sitte rolig å vente på at prisen fortsetter å stige er hverken bærekraftig eller fremtidsrettet.

Behovet for å operere trygt under tøffe forhold i Nordsjøen, med utstyr som tåler harde påkjenninger og utfordrende oppgaver, har gjort Norge ledende innen helse, miljø og sikkerhet.

"Godt nok" er ikke tilstrekkelig i arbeidet for å sikre personers liv og helse og installasjoner i milliardklassen.

Å kutte i kostnader på en måte som truer denne standarden, er ikke nødvendig eller verdt det. Verken økonomisk eller menneskelig.

Kronikken har tidligere vært publisert i DN. Gjengitt med forfatterens tillatelse.