- Myndighetene får mye igjen for å støtte petroleumsforskning

Publisert

Olje og gass i det 21.århundre (OG21) er Norges nasjonale teknologistrategi for petroleumsnæringen. Den ble etablert i 2001 for å møte utfordringene med en effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet. Gjennom OG21 samarbeider oljeselskap, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandører og styresmakter for å utvikle og gjennomføre en nasjonal teknologistrategi for Norge.

Nå har de lagt frem en oppdatert strategi der viser til at ny teknologi kan gi bedre utnyttelse av ressursene på norsk sokkel, samtidig som at det kan redusere utsluppene av klimagassene. OG21 mener at tiltakene kan gi en økt produksjon som tilsvarer opp mot hele 5000 milliarder kroner, og de har beregnet seg frem at dette vil skape flere tusen arbeidsplasser i norsk leverandørindustri.

- Verdien av teknologi blir først reell når den tas i bruk, og OG21 mener at det tar for lang tid. Myndighetene bør se på om det er sterke nok incentiver for oljeselskap til å ta i bruk ny teknologi. Industrien på sin side bør se på sine rutiner og samarbeidsformer, f.eks. om kontrakter i større grad bør stimulere til bruk av ny teknologi, skriver OG21 i en pressemelding fra Forskningsrådet og OG21.

De trekker frem følgende forbedringsmuligheter:

  • Klimagassutslipp kan reduseres ved forbedringer av eksisterende kraftproduksjonsanlegg på sokkelen. Men det ligger også stort reduksjonspotensiale i radikalt nye løsninger som for eksempel bruk av fornybar kraft, hybridløsninger med batterier og karbonfangst og lagring, gjerne i kombinasjon med konvertering av naturgass til hydrogen.
  • Kostnader knyttet til leting, feltutvikling og drift må reduseres for å opprettholde konkurransekraften til norsk sokkel. Nye teknologiløsninger som f.eks. robotisering, ubemannede plattformer og fjernstyring er viktige for å få til den nødvendige produktivitetsøkningen.
  • Utnytting av de gjenværende og store ressursene på norsk sokkel er avhengig av innsats på flere områder: Kostnadsreduksjon og effektivisering er viktig for at flere felt blir lønnsomme. Det er også viktig med ny kunnskap og teknologi for å forstå geologien og petroleumsreservoarene på norsk sokkel, og vi trenger derfor bedre letemodeller, bedre forståelse av hvordan olje og gass beveger seg i undergrunnen og mer effektive og miljøvennlige måter å hente inn seismiske data på. Sist, men ikke minst, trenger vi nye, avanserte metoder for økt utvinning, f.eks. kjemikalier som gjør at olje og gass frigjøres og strømmer effektivt i reservoarene.
  • - Petroleumsforskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og teknologi. OG21 viser i strategien at myndighetene får svært mye igjen for å støtte forskning på de prioriterte teknologiområdene, men også at det er et betydelig behov og rom for offentlig støtte til petroleumsforskning i årene som kommer, skriver OG21.