Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Mange av selskapene i oljebransjen har forbedringspotensiale i å etterleve retningslinjer og styringssystemer

Utbyggingsprosjektene som er undersøkt er Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen.

Publisert Sist oppdatert

Petroleumstilsynet har fått utført en utredning av utbyggingsprosjektene på feltene Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen. Utredningen inneholder mange gode lærepunkter både for oljeselskapene, leverandørene og myndighetene.

— Vi forventer at alle relevante aktører vurderer de anbefalingene utredningen kommer med, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i en melding.

De fleste utbyggingene på norsk sokkel gjennomføres i henhold til plan for utbygging og drift (PUD), men enkelte utbygginger har imidlertid hatt utfordringer med betydelige overskridelser, både i kostnader og gjennomføringstid. Dette kan også påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Ptil har nå fått utført en grundig utredning av tre feltutbyggingsprosjekt for å identifisere lærepunkter med relevans for helse, miljø og sikkerhet. Utredningen er ett av flere oppfølgingspunkt etter stortingsmeldingen om HMS som kom i fjor (Meld. St. 12 (2017-2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten).

Målet med utredningen har vært å identifisere utfordringer, bakenforliggende årsaker og anbefalinger til forbedringstiltak i selskapenes gjennomføringsmetodikk og myndighetenes oppfølging.

Arbeidet er utført av Acona.

Stig Hognestad (Foto: Acona)
Stig Hognestad (Foto: Acona)

— Vi mener at denne rapporten vil være veldig nyttig for bransjen for den videre læring og forbedring i å gjennomføre gode og sikre feltutbyggingsprosjekter i årene som kommer, sier Stig Hognestad, CEO i Acona til enerWE.

Han forteller at rapporten peker på at mange av selskapene har gode retningslinjer og styringssystemer, men det største forbedringspotensialet ligger i å etterleve disse.

— Det er svært viktig at selskapenes prosjektorganisasjoner sikrer læring og erfaringsoverføring innad i organisasjon og mellom prosjekter.

Petroleumstilsynet forventer at både operatører, rettighetshavere og leverandørindustrien setter seg inn i den kunnskapen som nå har kommet fram og vurderer de anbefalingene som utredningen kommer med.

— Det er også viktig å trekke fram at utredningen vektlegger betydningen av å involvere arbeidstakerne tidlig i planlegging og i gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Denne vurderingen støtter vi fullt ut. Dette synliggjør viktigheten av den norske modellen med to- og tre-partssamarbeid, sier Myhrvold.

Utredningen inneholder også relevante innspill til hvordan Petroleumstilsynet utøver deres ansvar som myndighet, blant annet med hensyn til vurdering av aktører og tilsyn i tidlig fase av utbyggingsprosjekter.

— Vi har allerede igangsatt flere aktiviteter knyttet til oppfølging av utbyggingsprosjekter. Vi vil også vurdere nødvendige tilpassinger i vår tilsynsstrategi og organisering for å bidra til bedre prosjektgjennomføring og forbedret sikkerhet, sier Myhrvold.