Lik nettleie gjennom konsolidering?

Publisert

KRONIKK av Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi

NVE uttaler seg til enerWE at de ikke er mot likere nettleie, men ser helst at dette skjer gjennom konsolidering av bransjen eller mer spesifikt gjennom fusjoner. Begrunnelsen som gis er på linje med de største selskapenes tilnærming, som er påstanden om at da får vi færre og mer effektive selskaper.

Færre selskaper får man, slik også regjeringen ønsker, og i noen ganger må vi kunne legge til grunn at det også kan spares penger etter en fusjon. Men slett ikke alltid og problemstillingene rundt konsolidering eller fusjoner er langt bredere enn den rene tariffmessige konsekvensen.

 • Det er verdt å nevne at halvparten av landets nettselskaper står for 8% av nettkapitalen i Norge. Det betyr at skal det spares kostnader som monner, er det helst de store selskapene som bør fusjonene. Kvitt kostnadene til de mindre selskapene blir man jo heller ikke gjennom en fusjon. Nettet ligger der det ligger så lenge det er kunder, og det må fortsatt driftes og vedlikeholdes.
 • Det er heller ikke slik at det nødvendigvis er noen sammenheng mellom effektiv drift og lav nettleie. Vi har supereffektive selskaper i Norge med svært høy tariff og vi har selskaper med lav effektivitet som har lav tariff.  Årsaken til dette er at de påvirkbare kostnadene i nettselskapet utgjør kun en begrenset del av årsaken til tariffens størrelse.  Langt viktigere er geografi og topografi, samt antall kunder å fordele regningen på.
 • Dersom tariffen går ned i ett område etter en fusjon handler det om at man slår sammen tariffområdene etter fusjonen og ikke om at det spares kostnader.
 • Og noen ganger klarer man heller ikke å slå sammen tariffområdene og opprettholder to selskaper (døtre), slik man har gjort i fusjonen mellom Trønderenergi og Nord Trøndelag Energiverk (NTE).
 • Det skal for øvrig svært mange fusjoner til for at lik nettleie på noen måte oppnås. Selv med fem selskaper i Norge fra nord til sør vil forskjellene på tariffen være store i Norge. Det er kun dersom vi sitter igjen ett selskap at vi oppnår lik nettleie i Norge med fusjoner som virkemiddel.  Med få selskaper utfordrer vi også NVEs reguleringsmodell.  Det vil ikke være mange nok selskaper til å benytte dagens monopolkontroll gjennom DEA-modellen.
 • Vi har også opplevd at fusjoner har blitt stoppet helt begrunnet med at tariffen har vært for forskjellig i de fusjonerende selskapene. Lik nettleie ville her følgelig betydd at fusjonen hadde blitt gjennomført.
 • Dersom det er nettleien utelukkende som er årsaken til en eventuell fusjon er det ikke på noen måte sikkert at det er en sammenslåing av disse selskapene som gir de beste og mest effektive besparelsene.
 • Dessuten har ikke NVE i sin vurdering at det finnes en rekke samfunnsøkonomiske fordeler av å ha selskaper rundt omkring i distrikts-Norge som kjenner kundens behov, er med og utvikler lokalsamfunnet og etablerer arbeidsplasser. Gjennom å eie selskapet får kommunen inntekter til viktige formål og de har også som eier et ratt på beredskapen lokalt. Etter en fusjon med et større naboverk, forsvinner disse fordelene over tid gjennom en sentralisering av selskapets funksjoner.
 • Slik kunne vi fortsatt, men poenget om at fusjoner løser enhver utfordring for norske nettselskaper bør være parkert med ovennevnte problemstillinger.  Også vet vi jo at alle de største selskapene er på jakt etter å utvide sitt eget nettområde.  Det skjønner vi godt og at de vil ha naboen så billig som mulig og helst uten noen risiko med på kjøpet.

  Det blir også at de mindre selskapene ikke henger med i timen inn i en fremtid med digitalisering og ytterligere krav til effektivisering.  Det er jo en påstand, men heller ikke mer.  Ja det er en utfordring fremover, og alle selskaper må ha en kritisk masse av ansatte for å møte framtidens krav.  Men et mindre selskap er lettere å snu fort og de kan på lik linje med de større selskapene knytte til seg gode teknologimiljøer og ikke minst samarbeide med andre selskaper for å utvikle kostnadseffektive og smarte løsninger fremover.

  Fra Distriktsenergis side er vår oppfordring i debatten rundt antall selskaper og konsolideringer at det i styrerommene legges alle argumentene på bordet når avgjørelser av strategisk karakter skal tas og ikke bare en litt enkelt tilnærming om at vi slår sammen selskapene til ett tariffområde. La bransjen ordne opp i dette selv uten at politikere på forhånd har bestemt seg for hvilke selskaper som er med om noen år.

  Vi tror mange vil bli overrasket om vi snur oss om 10 år og ser hvilke selskaper som henger med og går foran i bransjen.  Vi tror det blir en god blanding av mindre og større selskaper.  De som ikke former fremtiden nå, de blir borte uten at de trenger politikere eller NVE til å dytte på gjennom et evig mas om fusjoner.

  Les også: