- Ja til mer vindkraft

KRONIKK: Vindkraftrådgiver mener Motvind tar feil, og at vindkraftforkjemperne er for passive i samfunnsdebatten.

Publisert Sist oppdatert

“The answer, my friend, is blowin' in the wind” synger Bob Dylan I 1962: Sangen var den gang ment som en protestsang, - ikke mot vindmøller, men mot krig. Dagens spørsmål blir vel om svaret ligger i om vinden skal blåse i flere vindturbiner eller ikke. Men en «krig» om mer vindkraft eller ikke, har vi uansett fått når en ser på mediedekningen om vindkraft det siste halve året.

Debatten i media har så langt blitt dominert av motstandere, anført av den populistiske protestbevegelsen Motvind med sine ulike aksjoner rundt om i Norge.

Organisasjoner som jobber for mer vindkraft slik som NORWEA, Energi Norge og vindkraftutbyggere er nesten helt fraværende i debatten. Hvilken media– og kommunikasjonsstrategi har de? Er den slik: «Hold kjeft, sitt stille i båten så går det nok snart over»?

Dessverre det går nok ikke over.

Kan en ta Motvind seriøst? Nei det er ikke mulig, men siden de tar så stor plass i mediebildet må en forsøke underbygge det:

Motvind tapte saken om å stanse vindprosjektet Vardafjell i Sandnes. Retten anser Motvind som en protestbevegelse – underforstått ikke en reell organisasjon. I domspremissene skriver dommeren:

«For å ta saken opp til doms måtte Jæren Tingrett bestemme seg for om Motvind Norge har kompetanse til å ta opp en slik sak. Retten skriver at den oppfatter organisasjonen som «en protestforening». Videre: «Det er imidlertid en tynn linje fra å gjøre dette, til å bruke domstolene til å få blest om en politisk sak.»

Isteden for saklig debatt kommer Motvind med sjikane mot politikere, grunneiere, utbyggere og enkeltpersoner. Uttrykk som å skyte med skarpt og «profitthorer» er begrep som brukes i debatten.

Jeg har nå fulgt Motvinds gruppe på Facebook i ca.14 dager, og det er et meget trist syn. Den inneholder ingen vindkraftdebatt og/eller faglige diskusjoner, bare et stort ekkokammer og en skitten elv med trakassering og trusler uten noen moderator i gruppa. Facebook-gruppas innhold er nesten helt identisk med innholdet en finner i Facebook-grupper til klimafornektere og andre populistiske grupper.

Motvind er helt klart en populistisk protestforening med de fleste populistiske skjennetegn en finner igjen i tilsvarende miljøer. Kristoffer Rypdal, professor i anvendt matematikk ved universitetet i Tromsø, skriver om «Vindkraftmotstandens populistiske røtter» i denne artikkelen i Nord Norsk debatt: «Holdningene til vindkraften gjenspeiler generelle populistiske strømmer i samfunnet, og som populismen selv går den på tvers av høyre-venstre aksen. Og som populismen selv er den nokså immun mot fakta og rasjonelle resonnementer»

Så hva med Motvind (og andre vindkraftmotstandere) sine argumenter mot vindkraft som de argumenterer med.

1. «Vi trenger ikke mer kraft i Norge»

Feil. Norge er forpliktet av Paris avtalen, og gjennom det «grønne skiftet» skal Norge kutte store mengder CO2-utslipp. Innen 2050 skal Norge være omstilt til et lavutslipps-samfunn. I tillegg stenger Europa ned atomkraftverk og kullindustri for å bl.a. å satse på vind – og solenergi.

I april 2019 publiserte Statnett sin analyse av fremtidig kraftforbruk i Norge som følge av elektrifiseringen av samfunnet. Dette skal gjøres innenfor følgende områder: Olje – og gassindustrien, (Norsk sokkel) bilparken, bygg og anlegg og industrien. Dette vil gi et økt kraftbehov på ca. 30-50 TWh.

I tillegg kommer skip, tungtransporten, ferger, hurtigbåter, landstrømsanlegg for skip, datasentre, hydrogenfabrikker etc. Dette vil utløse et kraftbehov på ytterligere 40 TWh. Så totalt fremtidig kraftbehov vil være på ca. 80 TWh. (I 2018 var den totale kraftproduksjonen i Norge på ca.141 TWh, hvorav Norsk vindkraft utgjorde ca. 4 TWh. Uten vindkraft ville strømprisen til privat forbruk blitt ca. 22 % høyere.

2. «Vi kan modernisere – og bygge ut mer vannkraft»

Feil. Ingen ønsker større utbygging av vannkraft (som også ødelegger natur) slik som på 70- og 80-tallet. NVE har anslått at det tekniske/økonomiske potensialet for oppgraderinger og utvidelser i norsk vannkraft ligger så lavt som ca. 6 TWh. Det er heller ikke lønnsomt å bygge ut mere vannkraft da vannkraften må betale grunnrente (naturressursskatt) på 37 % i tillegg til skatt på inntekt på 22 %. Det er i dag mye billigere å bygge vind enn vannkraft.

3. «Vindkraft ødelegger natur og biologisk mangfold»

Feil. Vindkraft er den type infrastruktur som skader naturen minst sammenlignet med andre infrastrukturtiltak. Det nevnes drap på havørn, men havørn er ikke en truet art og står heller ikke på «rødlista» over truede arter. Mange vindparker står også i områder uten havørn.

Men den desidert største «naturødeleggeren» som ingen tør å snakke om, som er «Elefanten i rommet» nemlig National transportplan (NTP) med et 10 årig budsjett på ca.1000 milliarder kroner. Den må kalles for «bulldoseren fra helvete» der alt handler om naturinngrep. I tillegg kommer to andre offentlige aktører. De ca. 160 nettselskapene og Statnett som til sammen har ansvar for ca. 130.000 km nett. De bygger til stadighet såkalte «monstermaster» i «urørt natur» som er mye høyere enn dagens vindturbiner.

Svensk forskning viser forøvrig at ca. 10 millioner fugl blir drept i kollisjon med kraftnettet hvert år.

Når skal Motvind aksjonere mot NTP og nettselskapene? Av det totale fysiske «fotavtrykket» av infrastrukturbygging i Norge fram til ut 2021 utgjør dagens vindkraftutbygging – pluss ny utbygging i perioden, bare rundt 12 kvadratkilometer. Det inkluderer anleggsveiene, turbinplasser og parkeringsplasser.

Johnny Aak
Rådgiver vindkraftutvikling