WWF: - Det som kalles «grønt» skal bidra til å fremme skånsomme utbygginger

KRONIKK: WWF svarer på det de mener er Småkraftforeningens fire feilaktige påstander.

Publisert Sist oppdatert

Småkraftforeningen kommer med mange påstander om WWFs rolle når de når går til angrep på oss i denne saken. Vi mener at det er behov for å rydde opp i noen av påstandene.

Påstand 1: Forslaget fra EU-kommisjonen vil være kroken på døra for norsk vannkraft

Det kan være vanskelig å forstå hva denne saken egentlig handler om, slik den blir framstilt av Småkraftforeningen. EU-kommisjonen har foreslått at det skal stilles miljøkriterier til aktiviteter og prosjekter i en rekke sektorer før finansnæringen kan gi ut grønne lån til disse. Det gir mening, også for vannkraftprosjekter. Forslaget innebærer et klassifiseringssystem som skal hindre grønnvasking.

Det er vanskelig å se for seg at det at det stilles miljøkrav for å få ekstra gunstig finansiering vil bety kroken på døra for norsk vannkraft. I så fall må det stå dårlig til med tilstanden for norsk vannkrafts miljøavtrykk og/eller økonomi.

Forslaget handler ikke om å endre systemet for hvem som får konsesjon for å bygge ut prosjekter. I Norge vil det fortsatt være NVE som gir ut disse. Men det skal hindre at prosjekter med negativ påvirkning på natur og miljø skal kalles grønne og dermed få ekstra gunstige lån eller mer kapital. Det som kalles «grønt» skal bidra til å fremme skånsomme utbygginger og være bra for både klima og natur. Det er vanskelig å se for seg at det at det stilles miljøkrav for å få ekstra gunstig finansiering vil bety kroken på døra for norsk vannkraft. I så fall må det stå dårlig til med tilstanden for norsk vannkrafts miljøavtrykk og/eller økonomi.

Påstand 2: WWF sier ja til all vindkraft og nei til all vannkraft

All type energiproduksjon, fra kull og olje til vannkraft, vindkraft og solkraft, har naturkonsekvenser knyttet til seg. Vi er opptatt av at vi som samfunn velger de løsningene som har minst konsekvenser for natur og klima. Der stiller olje- og gassproduksjonen til Norge i en særstilling på grunn av den svært negative klimaeffekten som kommer med forbrenningen av fossile brensler. Vi har fra før krevd mer naturhensyn inn i konsesjonskravene for vindkraft på land i norsk natur. En gjennomgang av allerede gitte konsesjoner, som NINA har gjort på oppdrag fra oss, viser at det store flertallet bryter med WWFs naturkrav og har en for stor belastning på naturen.

WWF i Norge mener det også burde stilles tydeligere kriterier også til disse energiproduksjonsformene for at disse type utbygginger kan klassifiseres som grønne.

Vindkraft og solkraft har også kriterier knyttet til seg i det nye forslaget. De er likevel ikke like spesifikke som kriteriene for vannkraft. WWF i Norge mener det også burde stilles tydeligere kriterier også til disse energiproduksjonsformene for at disse type utbygginger kan klassifiseres som grønne.

Påstand 3: Vannkraft er bærekraftig

Mer vannkraftutbygging kan ha negativ påvirkning på et allerede hardt presset naturmangfold i Europas vassdrag og ferskvannssystemer.

Kun 40 prosent av elver, innsjøer, stryk og kystvann i Europa er i god økologisk tilstand, og bestanden av ferskvannsfisk som vandrer opp i elvene har falt med hele 93 prosent siden 1970. Den samlede belastningen er rett og slett for stor, og vannkraften er den største stressfaktoren i ferskvannsystemene. WWF i Europa har derfor anbefalt at EU skal legge til rette for grønn finansiering av oppgradering av eksisterende vannkraftverk framfor å bygge mer ny vannkraft.

Her i Norge er ikke situasjonen like kritisk som på kontinentet, men også her er det gode grunner til å stille tydeligere miljøkrav for å ivareta naturen.

Her i Norge er ikke situasjonen like kritisk som på kontinentet, men også her er det gode grunner til å stille tydeligere miljøkrav for å ivareta naturen. Mange eksisterende konsesjoner i dag er gamle, og stammer fra en tid der det ikke ble stilt miljøkrav. Skal prosjekter kunne nyte godt av gunstig grønn kapital, mener vi at det helt riktig at en må dokumentere at de negative konsekvensene er begrenset.

Påstand 4: WWF står bak alt sammen

Så hadde det jo vært fantastisk hvis WWF hadde så mye makt over EUs institusjoner som det Småkraftforeningen antyder, men det har vi altså ikke. Anbefalingene til EU-kommisjonen om å stille strenge krav til vannkraftutbygging, baserte seg på forskning offisielle data fra myndigheter.

Og en bred allianse av 150 miljøorganisasjoner støttet arbeidet for å innføre tydeligere miljøkrav, fordi den samlede belastningen på ferskvannssystemene i Europa er for stor. Det er slett ikke bare vannkraften som vil møte den typen utfordringer i årene fremover hvis vi overbelaster økosystemene.

Powered by Labrador CMS