En styrket fornybar energi-sektor - bra for både økonomi og klima

KRONIKK: Norge har tjent godt på systemet med opprinnelsesgarantier.

Publisert

Fornybar energi vil være en viktig bærebjelke i det «grønne Norge», både i form av utslippskutt, nye arbeidsplasser og økonomisk verdiskapning. Dette er et av argumentene som ble lagt til grunn da Stortinget i forrige uke besluttet å avvise forslaget fra Arbeiderpartiet, som i praksis ville avviklet systemet for fornybar energi med garantert opprinnelse i Norge. Nå er det opp til Olje- og energidepartementet å vurdere hvordan denne ordningen kan forbedres.

Sommeren 2019 fremmet representanter fra Arbeiderpartiet et dokument-8 forslag til Stortinget, der de blant annet utfordret EUs ordning for handel av fornybar energi.

Som Stortingets Energi- og Miljøkomité la fram i sin innstilling, omsatte fornybarnæringen i Norge for 43 mrd. kroner i 2018, og sysselsatte rundt 30 000 årsverk. Forslaget som Arbeiderpartiet la frem ville i realiteten bety at Norge ville melde seg ut av en ordning som i flere år har sikret milliardinntekter til fornybarnæringen, den næringen Norge skal leve av i fremtiden.

Da ordningen var ute på høring i 2018, viste Oslo Economics sine undersøkelser at den skaper store økonomiske gevinster for produsentene av fornybar energi og små kostnader for den kraftkrevende industrien.

Likevel fremmet altså Arbeiderpartiet et forslag om å avskaffe hele ordningen av hensyn til internasjonale industrikonsern med virksomhet i Norge, uten tanke på hverken miljøgevinstene eller de økonomiske gevinstene ordningen skaper for Norge som helhet.

Nå er det opp til Olje- og energidepartementet å vurdere hvordan dagens system kan forbedres. Et fornuftig, og riktig, steg i denne diskusjonen.

Fornybar energi med garantert opprinnelse

I 2008 ble Norge med i et europeisk marked for fornybar strøm med dokumentert opprinnelse. Denne ordningen gir økte inntekter til produsenter av strøm fra fornybare energikilder og er et viktig økonomisk instrument for å få fortgang i overgangen fra fossil til fornybar strømproduksjon. De økte inntektene er knyttet til opprinnelsesgarantiene (GO) som produsenter av fornybar energi kan selge for hver MWh de produserer.

Norge er det landet i Europa som produserer mest strøm fra fornybare energikilder og har tjent godt på dette systemet

Hans Petter Kildal

Norge er det landet i Europa som produserer mest strøm fra fornybare energikilder og har tjent godt på dette systemet. Dette skaper arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet og vil være en viktig sektor for Norge i det grønne skiftet.

Klimakrisen gjør at økt fornybar energi-satsning har en større samfunnsmessig verdi enn ren økonomisk verdi og sysselsetting. Energisektoren er helt avgjørende for at vi i fremtiden skal kunne leve utslippsfritt. Her er Norge i en unik posisjon som et foregangsland.

Med opprinnelsesgarantier får energibrukere valgfrihet til å velge strøm fra fornybare energikilder og kan bidra til at denne produksjonen øker. Selskaper verden over benytter seg av denne muligheten for å spore sitt energiforbruk tilbake til fornybare energikilder, og for å dokumentere at CO2-utslippene knyttet til deres forbruk av strøm er lik null. Et godt dokumentasjonssystem er avgjørende for at bedriftene kan dokumentere dette på en troverdig måte. I resten av Europa er interessen for dette sterkt økende.

Opprinnelsesgarantier er altså en sporingsmekanisme som gjør at strømbrukere kan velge fornybar strøm fremfor andre og mer forurensende energikilder – og betale litt for det. Markedet er et europeisk samarbeid som skal gjøre det mer lønnsomt å produsere fornybar energi. Dette tjener Norge på.

Norges valg

Heldigvis er det et flertall av politikerne som ser potensialet i ordningen med opprinnelsesgarantier.

Når en produsent av fornybar strøm selger opprinnelsesgarantiene til energibrukere, selges den immaterielle verdien av at strømmen er produsert på en fornybar måte.

Aktører som ikke har kjøpt opprinnelsesgarantiene kan derfor ikke påstå at de har strøm fra fornybare kilder. Dette ville i så fall vært dobbelt bokføring. Det er dette motstanderne av opprinnelsesgaranti-ordningen reagerer på. Argumentet deres er at all strøm som forbrukes i Norge er fornybar, og at fornybarheten er et samfunnsgode som er gratis. Blir vi i Norge med på denne logikken gir vi fra oss store verdier til internasjonale industriaktører med virksomhet i Norge.

Hvis vi bryter med det europeiske samarbeidet og melder oss ut av systemet for fornybar energi med garantert opprinnelse, isolerer vi oss selv fra et inntektsbringende og voksende marked

Hans Petter Kildal

Fornybar energi er en viktig næring for Norge. Interessen og etterspørselen for fornybar energi med opprinnelsesgaranti er økende verden over.

Hvis vi bryter med det europeiske samarbeidet og melder oss ut av systemet for fornybar energi med garantert opprinnelse, isolerer vi oss selv fra et inntektsbringende og voksende marked.

At internasjonale industriaktører med virksomhet i Norge på lik linje med andre internasjonale bedrifter må betale for å dokumentere at de benytter seg av vår fornybar energi, er en liten kostnad sammenlignet med gevinsten for Norge, og klimaet.