Spill for galleriet om NorthConnect

KRONIKK: Mener det spres villedende og usannheter om NorthConnect og EUs liste over prioriterte infrastrukturprosjekter.

Senterpartiet fortsetter å villede og spre usannheter angående NorthConnect og EUs liste over prioriterte infrastrukturprosjekter. Senterpartiet har valgt å legge uriktige premisser til grunn og vil stanse et viktig klimatiltak som NorthConnect med om lag 2 mil. tonn kutt i CO2 per år, og høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 8,5 milliarder kroner ifølge NVE.

Partileder Vedum hevder i Klassekampen at «Islandske folkevalgte har greid å få Ice Link-kabelen ut av EU-lista». Videre påstår parlamentariske leder Marit Arnstad i Dagsnytt 18 at EUs fjerde kraftmarkedspakke (Ren Energi pakken) inneholder en klausul om at berørte land kan bli presset av EU/ACER til å bygge forbindelser som står på EUs liste over prioriterte prosjekter (PCI-listen). Dette er grunnen til at Island har trukket Icelink fra denne listen, ifølge Arnstad.

Det er ikke EU som er en pådriver for Icelink slik Senterpartiet synes å tro. Ideen til denne forbindelsen ble lansert for 60 år siden, ti år før EF ble opprettet. Icelink fremmes av de statseide islandske selskapene Landsvirkjun (tilsvarer Statkraft) og Landsnet (tilsvarer Statnett) sammen med National Grid på britisk side. Følgelig er prosjektet politisk forankret på Island.

Ifølge våre opplysninger trenger Icelink en spesialregulering på britiske side. Brexit har medført at slike spesialordninger er satt på vent og Icelink er midlertidig trukket fra listen i påvente av denne prosessen. Et annet eksempel fra PCI-listen er EuroAsia-kabelen fra Hellas via Kypros til Israel. EU kan selvsagt ikke pålegge Israel å bygge denne forbindelsen.

Gjennom den såkalte «infrastrukturforordningen» gir EU støtte til prioriterte prosjekter som bidrar til økt kraftutveksling. Denne forordningen er ikke en del av tredje energimarkedspakke og er heller ikke implementert i norsk lov. Det er Storbritannia, gjennom den nasjonale regulatoren Ofgem, som har sørget for at både Statnetts prosjekt North Sea Link og NorthConnect ble tatt inn EUs PCI-liste.

Økt kraftutveksling er avgjørende for at EU skal nå sine klimamål, og unionen har derfor satt disse prosjektene høyt på sin prioriteringsliste. Med utgangspunkt i denne forordningen har EU gitt betydelig prosjektutviklingsstøtte til Statnetts North Sea Link og NorthConnect. NorthConnect har stått på EUs PCI-liste siden 2013 og fikk i 2016 tildelt ca. 100 millioner NOK i støtte. Det har ingen effekt å ta NorthConnect ut av denne listen nå slik Senterpartiet foreslår, da utviklingsstøtten allerede er tildelt og brukt.

Senterpartiet opptrer, i likhet med Rødt, svært uryddig når de blander seg inn i departementets konsesjonsbehandling av NorthConnect. En prosess hvor NVE gjør en faglig vurdering av prosjektet og departementet skal foreta en samlet vurdering av konsesjonssøknaden før det fattes en beslutning om konsesjon innvilges eller ikke. NorthConnect er i en avsluttende fase av konsesjonsbehandlingen. NVE har fullført sin faglige vurdering av NorthConnect og OED har sendt NVE-rapporten på offentlig høring med frist 10. mars. Nylig avgåtte statsråd Freiberg bekreftet 17.12 at NorthConnect behandles etter gjeldende konsesjonsregime, hvor samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det førende kravet samtidig som føringene Stortingsflertallet gav hensyntas.

Selv om NorthConnects konsesjonsbehandling skjer både iht. gjeldende regelverk og Stortingsflertallet føringer, har likevel Senterpartiet valgt å se bort fra ovennevnte fakta og nylig fremmet et forslag om å stanse NorthConnect og fjerne det fra EUs PCI-liste. Rødt sitt tilsvarende forslag har ved to tidligere anledninger blitt stanset i Stortinget.

Det vi trenger nå er politisk lederskap som forener klima og industri. Norge skal fortsatt være en kraftforedlende nasjon, men foredlingen av norsk kraft kan skje både gjennom industriproduksjon og kraftutveksling. Norge trenger begge deler, ikke et politisk spill for galleriet.

Kronikken sto opprinnelig på trykk i Klassekampen 4. januar. Gjengitt med forfatternes tillatelse.

Powered by Labrador CMS