Kabelfornekternes klimafadese

KRONIKK: NorthConnect mener Kabelaksjonen har misforstått rapportene de henviser til.

Publisert

Jan Haugen og Mads Løkeland-Stai fra Kabelaksjonen har skrevet et utall kronikker og avisinnlegg basert på en figur de ikke har forstått i en rapport de ikke har lest. Sånn kan det gå når man ikke leser rapporter, men bare kikker på bildene.

Kabelaksjonen påstår at NorthConnects klimaregnskap «ikke henger på greip». Ifølge Løkeland-Stai og Haugen viser NVE-rapport 18/2019 at eksport til UK erstatter gasskraft, mens eksport til kontinentet erstatter kullkraft. Problemet er at de ikke kan ha lest rapporten, bare kikket på bildene.

Leser man rapporten, viser den at eksport fra Norge til Storbritannia og kontinentet vil erstatte utslipp tilsvarende 0.5 millioner tonn CO2/TWh, fordelt på gass, kull og kraftvarmeproduksjon i Europa. Men rapporten sier ingenting om hvor disse utslippene finner sted, ei heller om utslippsreduksjonene blir større ved å eksportere til kontinentet fremfor Storbritannia.

Så hvor får Kabelaksjonen det fra at eksport til kontinentet erstatter kull, mens eksport til Storbritannia erstatter gass? Årsaken er å finne i rapportens figur. Den viser et kart over Europa, med en kullvogn i Tyskland, og en gassflamme i Storbritannia. For å unngå misforståelser har NVE for sikkerhets skyld presisert i figurteksten at «Plasseringen av symbolene som skal illustrere kraftverk er tilfeldige».

Madsen og Løkeland-Stai må bare ha kikket på figurene, og i sin iver kan de verken ha lest figurteksten eller innholdet i den 10 sider lange NVE-rapporten. Da ville de sett at det ikke er grunnlag for å påstå at krafteksport til kontinentet gir dobbelt så stor utslippsreduksjon som eksport til Storbritannia. Tvert imot understøtter rapporten NorthConnects klimaregnskap: NorthConnect er et lønnsomt klimatiltak som vil redusere utslippene med om lag 2 millioner tonn CO2 i året, selv når vi legger NVEs forutsetninger om kraftutveksling til grunn.

Så hva er egentlig utslippsreduksjonene på kontinentet versus Storbritannia? Selskapet Tomorrow har laget tjenesten ElectricityMap.org, som viser utslippsintensiteten fra kraftproduksjon for land i Europa, time for time.

Figuren under viser utslippsintensitet for henholdsvis Tyskland og Storbritannia time for time fra 1. til 9. januar 2019. Grafen er også representativ for de øvrige timene i året. Gjennomsnittet i Storbritannia for 2019 var 530 kg/MWh. For Tyskland var gjennomssnittet 450 kg CO2/MWh - altså lavere enn for Storbritannia.

Figur 1 Utslippsintensitet time for time 01.-09 jan 2019 for Storbritannia og Tyskland. Kilde: Tomorrow
Figur 1 Utslippsintensitet time for time 01.-09 jan 2019 for Storbritannia og Tyskland. Kilde: Tomorrow

Marginal versus gjennomsnittlig produksjonmiks

Hvor kommer disse utslippsreduksjonene fra? For å anslå utslippsreduksjoner som følge av import og eksport, er det mest relevant å analysere marginal produksjonsmiks, som ikke må forveksles med gjennomsnittlig produksjonsmiks. Marginal produksjonsmiks er den type kraftproduksjon som vil reduseres når man øker importen. Verken vind eller sol har muligheten for å endre produksjon. Kull og gass kan derimot regulere produksjon, mens vannkraft har den beste reguleringsevnen av alle. Derfor vil dere ikke finne uregulerbar produksjon som sol og vind i figurene under- fordi de ikke vil påvirkes av import og eksport.

Utslippsintensitet i Tyskland

La oss begynne med Tyskland, der kullvognen i NVE-rapporten var plassert. Figuren under viser marginal produksjonsmiks, som forklart i forrige avsnitt. Kullkraft utgjør i 35% av denne miksen, mens regulerbar vannkraft bidrar med 40% til marginal kraftproduksjon. Tyskland har utveksling med sine naboland, som som Sveits og Østerrike i sør, og til Norden gjennom Danmark og Sverige, og nettopp kraftutveksling med naboland med vannkraftkraftproduksjon gjør at de kan ha en høy andel fornbar og samtidig som de faser ut fossil, regulerbar kraftproduksjon. I gjennomsnitt var marginal utslippsintensitet over i 2019 altså 450 kg/MWh (tilsvarende utslipp fra gasskraft).

Utslippsintensitet i Storbritannia

For Storbritannia tegner det seg et annet bilde. På figuren under ser vi at kull står for 20% av marginal produksjonsmiks, resten er i hovedsak gasskraft. En vesentlig andel av de nye gasskraftverkene er egentlig små gassmotorer og dieselaggregat under 10 MW, som hurtig kan starte opp og stenge ned når det trengs i takt med vindkraftproduksjonen. I sum utgjør marginal utslippsintensitet 530 kg/MWh, og er altså høyere enn for Tyskland. I motsetning til Tyskland, er ikke Storbritannia like godt forbundet med andre land. Dette bildet er i ferd med å endre seg når NSL og NorthConnect knyttes til Storbritannia. Da vil det være mulig å redusere marginal produksjon fra gass med kraftutveksling fra vannkraft slik vi så i figuren fra Tyskland.

Den interesserte leser kan selv sjekke utslippsintensiteten for europeiske land time for time på ElectricityMap.org , der de også redegjør for hvordan utslippene beregnes på deres blogg.

Så får vi tro at kabelfornekterne Haugen og Løkeland-Stai har lært at det lønner seg å lese både figurtekst og innhold neste gang de ser en aktuell rapport – og at de ikke bare kikker på bildene.

Powered by Labrador CMS